Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 64102Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening, en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 9 november 2016 het bestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, regels of een uitwerking van regels te stellen.

Bestemmingsplan

De partiële herziening heeft betrekking op een deel van het plangebied van het bestemmingsplan Kop Zuidas, en beslaat de daarbinnen gelegen gronden met de bestemming Gemengd – 1. Het plangebied Kop Zuidas wordt globaal begrensd door de Europaboulevard aan de westzijde, de President Kennedylaan aan de noordzijde, de Graafschapstraat en Jacob Soetendorpstraat aan de oostzijde en de Kleine Wetering en ringweg A10 aan de zuidzijde. Bij de planuitvoering is gebleken van een verschrijving in de juridische regeling van het bestemmingsplan waardoor woningbouw niet mogelijk lijkt op een ontwikkelkavel (direct ten zuiden van de Zuidelijke Wandelweg) waar dit wel is beoogd. De herziening voorziet in herstel. Daarbij worden op de betreffende kavel kantoren en enkele andere (inmiddels niet langer beoogde) functies uitgesloten. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om nog een enkele verschrijving en onduidelijkheid weg te nemen. Het totale programma van het bestemmingsplan Kop Zuidas en de bouwregeling blijven ongewijzigd.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening, en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen liggen met bijbehorende stukken met 1 december 2016 ter inzage op hierna genoemde adressen, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

  • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum.

  • Het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het bestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening, met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1604BPGST-VG01.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 2 december 2016 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Een belanghebbende kan met ingang van 2 december 2016 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Crisis en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 30 november 2016

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester