Gemeente Brummen - bekendmaking vaststelling Geluidreductieplan industrieterrein Eerbeek Zuid

Logo Brummen

Wet geluidhinder 

 

Het college van burgemeester en wethouders in Brummen heeft op 22 november 2016 een geluidreductieplan vastgesteld voor het industrieterrein Eerbeek Zuid. Het ontwerp-geluidreductieplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpplan zijn drie zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven wijzigingen in het ontwerpplan aan te brengen. De gemeenteraad heeft geen aanleiding gezien een reactie op te stellen. De procedures voor het afgeven van omgevingsvergunningen milieu worden hervat en er wordt gestart met de inhoudelijke uitvoering van het geluidreductieplan.

Publicatie

Het Geluidreductieplan en de reactienota kunt u ook inzien via www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek.

 

Naar boven