Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KansspelautoriteitStaatscourant 2016, 64003Vergunningen

Vergunning lottovate 2016

Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 22 november 2016, kenmerk 10320, inzake verlening van een vergunning tot het organiseren van een gelegenheid als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen.

Op grond van de artikelen 3 en 5 van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) en het Kansspelenbesluit verleent de raad van bestuur van de kansspelautoriteit (hierna: de Kansspelautoriteit) aan Lottovate Nederland B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te Amsterdam met KvK-nummer 60088982 (hierna: de vergunninghouder), vergunning voor de periode van 22 november 2016 tot en met 31 december 2016.

Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de naleving ervan, zowel door hemzelf als door degenen die hij bij het organiseren van de kansspelen inschakelt, hetzij direct, hetzij indirect.

A. Bestuursstructuur

 • A.1 De vergunninghouder is verplicht de Kansspelautoriteit onmiddellijk te informeren als niet langer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de vergunninghouder ontplooit zijn activiteiten met inachtneming van de statuten d.d. 4 augustus 2016;

  • Lottovate Limited, een private limited company naar Engels recht gevestigd te London (Verenigd Koninkrijk) met company number 08316397, is enig aandeelhouder van de vergunninghouder;

  • ZEAL Network SE, een Europese vennootschap gevestigd te London (Verenigd Koninkrijk) met ISIN GB00BHD66J44, is enig aandeelhouder van Lottovate Limited;

  • Lottovate Limited en ZEAL Network SE staan in voor de nakoming van alle uit deze vergunning voortvloeiende verplichtingen.

 • A.2 De vergunninghouder is verplicht het onder deze vergunning vergunde kansspel aan te bieden met inachtneming van:

  • het deelnemersreglement versie geldend per 26 september 2016;

  • het financieel reglement versie geldend per 6 augustus 2016;

  • de trekkingsprocedure versie geldend per 28 september 2016.

  Gebruik van andere reglementen of een andere trekkingsprocedure is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kansspelautoriteit.

 • A.3 De Kansspelautoriteit kan in uitzonderlijke gevallen en na voorafgaand overleg met de vergunninghouder, de vergunninghouder aanwijzingen geven met betrekking tot de reglementen en de trekkingsprocedure. De vergunninghouder is verplicht deze aanwijzingen op te volgen.

B. Aangeboden kansspel

 • B.1 De vergunninghouder mag uitsluitend nummerloterijen organiseren, met uitzondering van staatsloterijen zoals bedoeld in artikel 8, lid 2, van de wet, instantloterijen zoals bedoeld in artikel 14a, lid 2, van de wet, of lotto's zoals bedoeld in artikel 27a, lid 2, van de wet.

 • B.2 De vergunninghouder mag onder deze vergunning ten hoogste aanbieden:

  • twaalf maandelijkse loterijen per jaar, waarbij ten hoogste per maand één hoofdtrekking en vier of vijf wekelijkse trekkingen gedurende de betrokken maand mogen plaatsvinden; en

  • vier buitengewone loterijen per jaar, waarbij per loterij ten hoogste één trekking mag plaatsvinden.

 • B.3 De vergunninghouder mag ten hoogste 8 miljoen loten per loterij verkopen.

 • B.4 De vergunninghouder mag de loten verkopen uitsluitend tegen de in het deelnemersreglement vermelde nominale waarde die niet hoger mag zijn dan 30 euro per lot.

 • B.5 De vergunninghouder mag de loten verkopen zowel via losse verkoop als via abonnementen, en zowel via fysieke verkooppunten als langs direct elektronische weg.

 • B.6 De vergunninghouder mag op basis van deze vergunning geen prijzen uitloven of uitkeren buiten de in deze vergunning genoemde trekkingen.

C. Afdracht ten behoeve van het algemeen belang

 • C.1 De vergunninghouder is verplicht om, gerekend over een kalenderjaar, ten minste 50% van de nominale waarde van de verkochte loten af te dragen ten behoeve van het algemeen belang.

 • C.2 De vergunninghouder mag uitsluitend afdragen in de vorm van structurele of incidentele uitkeringen aan instellingen werkzaam op één of meer van de volgende doeleinden van algemeen belang, overeenkomstig het bepaalde in het financieel reglement van de vergunninghouder:

  • gezondheid;

  • internationale hulp;

  • kunst / cultuur;

  • maatschappelijk / sociaal;

  • milieu, natuur en dieren;

  • sport en recreatie.

 • C.3 De vergunninghouder is verplicht de afdracht uiterlijk drie maanden na afloop van elk kalenderjaar te doen plaatsvinden.

 • C.4 De vergunninghouder mag uitsluitend de kosten maken die rechtstreeks verband houden met het organiseren van het kansspel waarvoor deze vergunning is verleend en die gerekend kunnen worden tot de normale bedrijfskosten. Teneinde deze kosten te beperken is de vergunninghouder verplicht de onder de vergunning georganiseerde loterijen op doelmatige en doeltreffende wijze te exploiteren.

 • C.5 De vergunninghouder dient eventuele provisie aan verkopers van deelnemingsbewijzen te beperken tot ten hoogste 10% van de nominale waarde van de door hun bemiddeling geplaatste deelnemingsbewijzen.

D. Bescherming van consumenten

 • D.1 De vergunninghouder mag geen personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt (hierna: minderjarigen) als deelnemer toelaten. Als een minderjarige een prijs wint, mag de vergunninghouder deze prijs niet uitkeren.

 • D.2 De vergunninghouder is verplicht deze vergunning en zijn statuten en reglementen via zijn website openbaar te maken en desgevraagd ter beschikking van de deelnemers te stellen.

 • D.3 De vergunninghouder is verplicht de speler duidelijk, volledig, en op niet tot misvatting aanleiding gevende wijze te informeren over de rechten en plichten die samenhangen met deelname aan de kansspelen waarvoor deze vergunning is verleend. Verder dient de vergunninghouder op alle loten en publicaties, voor zover praktisch mogelijk, duidelijk te vermelden:

  • zijn naam en het (e-mail)adres, website en/of telefoonnummer waarop inlichtingen verkrijgbaar zijn;

  • de in de vergunning aangegeven doeleinden van algemeen belang waarvoor het kansspel wordt georganiseerd;

  • het aantal loten in de loterij en de nominale waarde van een lot;

  • de plaats en het tijdstip van de trekking(en).

 • D.4 De vergunninghouder is verplicht aan de uitslag van de trekking(en) een zodanige bekendheid te geven, zodat de deelnemers op eenvoudige wijze kennis kunnen nemen van de uitslag.

 • D.5 De vergunninghouder is verplicht prijzen (eventueel na inhouding van kansspelbelasting) zo spoedig mogelijk aan de winnaars uit te keren, en hiervoor voldoende financiële middelen ter beschikking te houden. De termijn waarbinnen de winnaars hun prijs kunnen claimen moet ten minste een jaar na de trekking bedragen.

 • D.6 De vergunninghouder is verplicht om het volledige prijzenschema van een trekking op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze bekend te maken vanaf het moment dat de loten voor deze trekking verkocht worden.

Wanneer niet alle prijzen uit het betreffende prijzenschema gegarandeerd vallen, dan gelden er strengere eisen ten aanzien van de bovenstaande verplichting. De vergunninghouder is dan verplicht om vanaf het moment dat de loten voor deze trekking verkocht worden op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze aan te geven:

 • Welke prijzen uit dit prijzenschema niet gegarandeerd zullen vallen bij deze trekking;

 • Wat er met deze niet-gegarandeerde prijzen gebeurt wanneer deze niet vallen;

Indien er sprake is van de situatie zoals bedoeld in lid 2 en de trekking plaatsvindt uit een bestand dat ook niet-verkochte loten bevat, dan is de vergunninghouder verplicht om vanaf het moment dat de loten voor deze trekking verkocht worden op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze aan te geven:

 • Dat er bij de betreffende trekking uit een groter universum wordt getrokken dan het totaal van de verkochte, gewonnen en gratis verstrekte loten en dat het bestand dus ook niet-verkochte loten bevat;

 • Wat de verhouding is tussen de verkochte, gewonnen en gratis verstrekte loten enerzijds en het universum anderzijds.

E. Toezicht en controle

 • E.1 De vergunninghouder is verplicht de kwaliteit van de vergunde kansspelen te handhaven en te waarborgen, zowel qua product als qua proces als qua organisatie, met name met het oog op het voorkomen van alle situaties die het vertrouwen van de consument in de vergunde kansspelen kunnen schaden (hierna: incidenten). De vergunninghouder is in ieder geval verplicht:

  • te beschikken over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang met, en de vaststelling van, incidenten;

  • de Kansspelautoriteit onmiddellijk te informeren als zich een incident voordoet;

  • naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die zijn gericht op het beheersen van de opgetreden risico’s en het voorkomen van herhaling.

 • E.2 De vergunninghouder is verplicht een afzonderlijke, overzichtelijke en doelmatige administratie te voeren van de afzonderlijke onder deze vergunning georganiseerde loterijen. De Kansspelautoriteit kan aanwijzingen geven met betrekking tot de inrichting van deze administratie.

 • E.3 De vergunninghouder is verplicht alle trekkingen in het openbaar te laten plaatsvinden in tegenwoordigheid van een notaris die het verloop van de trekkingen bij proces-verbaal constateert. Hiervan kan alleen worden afgeweken in geval van een trekking in het buitenland en uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kansspelautoriteit. Als de notaris enige onregelmatigheid constateert en een trekking ongeldig verklaart, is de vergunninghouder verplicht onverwijld een vervangende trekking te laten plaatsvinden.

 • E.4 De vergunninghouder is verplicht de niet-verkochte fysieke loten vóór de trekking ter vernietiging in te leveren bij de notaris die het verloop van de trekking bij proces-verbaal constateert. Het aantal niet-verkochte loten wordt in het proces-verbaal genoteerd.

 • E.5 De vergunninghouder is verplicht om de mechanische, elektrische en elektronische processen die gebruikt worden bij de deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars te onderwerpen aan:

  • voorafgaande goedkeuring door een keuringsinstelling, en

  • periodieke controle door een keuringsinstelling en een EDP-auditor.

  De keuze voor een bepaalde keuringsinstelling of EDP-auditor behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Kansspelautoriteit.

 • E.6 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar de rapportages met betrekking tot de bovengenoemde goedkeuring en periodieke controle aan de Kansspelautoriteit te zenden.

F. Rapportage en verslaglegging

 • F.1 De vergunninghouder is verplicht binnen een maand na afloop van elk kwartaal een verslag aan de Kansspelautoriteit te zenden betreffende het financiële verloop en andere door de Kansspelautoriteit noodzakelijk geachte gegevens.

 • F.2 De vergunninghouder is verplicht een jaarrekening en een jaarverslag op te stellen die voldoen aan de eisen gesteld in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

 • F.3 De kwartaalrapportages, de jaarrekening en het jaarverslag moeten voldoen aan het ‘Rapportagevoorschrift inzake kwartaalrapportages, jaarverslag en jaarrekening versie 1’.

 • F.4 De vergunninghouder is verplicht de jaarrekening en het jaarverslag vergezeld te doen gaan van een onderzoeksverslag omtrent de naleving van de vergunningsvoorschriften en een verklaring zoals bedoeld in artikel 393, vierde en vijfde lid, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omtrent de getrouwheid van de jaarrekening en het jaarverslag, opgesteld door een accountant die op basis van artikel 36 van de Wet op het accountantsberoep is ingeschreven in het accountantsregister.

 • F.5 De vergunninghouder is verplicht binnen vier maanden na afloop van elk kalenderjaar het jaarverslag, de jaarrekening, de door een accountant opgestelde verklaring alsmede het accountantsverslag waarin wordt gerapporteerd over de naleving van de vergunningsvoorschriften aan de Kansspelautoriteit te zenden.

G. Overig

 • G.1 De vergunninghouder mag aan zijn afdrachten niet de voorwaarde verbinden dat de begunstigde instellingen wervings- of reclameactiviteiten ontplooien voor de vergunninghouder.

 • G.2 De vergunninghouder mag, gerekend over een kalenderjaar, ten hoogste 10% van de afdracht ten goede laten komen aan instellingen als bedoeld in punt C.2, waarbij deze als tegenprestatie goederen of diensten ter beschikking stellen die door de vergunninghouder als prijzen kunnen worden gebruikt.

De raad van bestuur van de kansspelautoriteit, J.J.H. Suyver Voorzitter

Bezwaar

U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Kansspelautoriteit

Afdeling Juridische Zaken

Postbus 298

2501 CG Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, moet u een machtiging bijvoegen bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • Uw naam en adres;

 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • Een kopie van de beslissing;

 • De gronden van uw bezwaar;

 • Uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde

Voor meer informatie kunt u op rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden.

TOELICHTING

Met de vergunning aan Lottovate Nederland B.V. (hierna: Lottovate) wordt een vijfde niet-incidentele vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (hierna: de wet) verleend, naast de bestaande vier vergunningen (hierna: de lopende vergunningen) die verleend zijn aan de Nationale Postcode Loterij N.V., de BankGiro Loterij N.V., de VriendenLoterij N.V. en de Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen1. De voorschriften die verbonden2 zijn aan de vier lopende vergunningen zijn verregaand geüniformeerd. De voorschriften verbonden aan de vergunning van Lottovate zijn vrijwel gelijk aan deze uniforme voorschriften. In het onderstaande wordt daarom uitsluitend ingegaan op de voorschriften die afwijken van die in de vier lopende vergunningen.

 • Voorschrift A.1 is uitgebreider dan de lopende vergunningen, om rekening te houden met internationale concernstructuur van Lottovate. Nieuw zijn bijvoorbeeld het op de rechtspersoon van toepassing zijnde recht, een (Brits) company house number en een (internationaal) ISIN-nummer3 in plaats van een KvK-nummer.

 • Voorschrift B.1 kon niet worden overgenomen van de lopende vergunningen, want die zijn op dit punt niet uniform: elke vergunning is historisch op maat gemaakt voor de loterij die de betrokken vergunninghouder traditioneel aanbiedt. De vergunning van Lottovate gebruikt daarom een algemenere omschrijving, die alle nummerloterijen toestaat met uitzondering van de loterijen waarvoor een wettelijk monopoliestelsel geldt (staatsloterij, instantloterij, en lotto). De overige bepalingen van sectie B (met betrekking tot aantal en de frequentie van de loterijen, het maximum aantal loten, de maximumprijs per lot, en dergelijk) zijn wel identiek aan die van de lopende vergunningen.

 • Hetzelfde geldt voor voorschrift C.2: ook op dit punt is elke vergunning is historisch op maat gemaakt voor de doeleinden van algemeen belang die de betrokken vergunninghouder traditioneel met zijn afdrachten dient. De vergunning van Lottovate gebruikt daarom een algemene lijst van doeleinden, die veel lijkt op die in de vergunning voor de postcode loterij. De overige bepalingen van sectie C (met betrekking tot de minimumaantal en de frequentie van de loterijen, het maximum aantal loten, de maximumprijs per lot, en dergelijk) zijn wel identiek aan die van de lopende vergunningen.

 • Voorschrift D.6 is identiek aan die van de lopende vergunningen. Om misverstanden te voorkomen wordt benadrukt dat het voorschrift in de vergunning van Lottovate overeenkomt met voorschrift D.6 zoals dat per 1 april 2016 in de vier lopende vergunningen gewijzigd is, dus niet met het voorschrift D.6 zoals dat oorspronkelijk in de vier vergunningen stond.

 • Sectie G mist een bepaling over de jaarlijkse vergoeding indien de vergunning een geldigheidsduur heeft van meer dan een jaar, zoals bedoeld in artikel 3a van het Kansspelenbesluit. Gelet op de looptijd van deze vergunning, is deze bepaling niet relevant.

  Met ingang van 1 januari 2017 verandert het stelsel van niet-incidentele artikel 3 vergunningen in verband met de op 11 juli 2014 aangekondigde herijking van het loterijstelsel4. De vergunning van Lottovate loopt daarom, net als de lopende vergunningen, af op 31 december 2016.


X Noot
1

Een samenwerkingsverband van de Nationale Stichting Grote Clubactie, de Vereniging Scouting Nederland, Stichting Koningin Wilhelminafonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, de Nationale Vereniging De Zonnebloem en Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton.

X Noot
2

Voorschriften kunnen worden verbonden krachtens artikel 5 lid 1 van de wet; bepaalde voorschriften zijn verplicht krachtens artikel 5 lid 2 van de wet en artikel 2 van het Kansspelenbesluit.

X Noot
3

International Securities Identification Number, gestandaardiseerd bij ISO 6166.

X Noot
4

Kamerstukken TK, 24 557 nr. 134.