Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hardinxveld-GiessendamStaatscourant 2016, 63724Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Tienmorgen-Noord Uitwerking Fase 3’

Logo Hardinxveld-Giessendam

Het college van Hardinxveld-Giessendam maakt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het het bestemmingsplan ‘Tienmorgen-Noord Uitwerking Fase 3’ heeft vastgesteld. Het plan is ten opzichte van het ontwerp uitwerkingsplan ongewijzigd vastgesteld.

Het plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Tienmorgen-Noord. De ontwikkeling van het plangebied Tienmorgen-Noord, inmiddels Morgenslag genoemd, tot woongebied is vastgelegd in het globale, nader uit te werken bestemmingsplan Tienmorgen-Noord. Het uitwerkingsplan behelst de uitwerking van de derde fase van de woonwijk, inclusief een deel van de recreatieve groenzone in het middengebied. Fase 3 ligt aan de (noord)westzijde van het plangebied. Het plan voorziet o.a. in de bestemmingen wonen, tuin, verkeer, groen en water.

Het vastgestelde uitwerkingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 1 december 2016 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de balie van het gemeentehuis of op www.ruimtelijkeplannen.nl via het planidentificatienummer NL.IMRO.0523.UP2016TIENMFASE3-VG01.

Tijdens de inzagetermijn kan door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij het college naar voren is gebracht, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling.

Het vaststellingsbesluit van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.