Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2016, 63646Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 november 2016, nr. 2016-0000051005, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling en de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland in verband met de vaststelling van enkele modellen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen J 7, K 4, vierde lid, L 11, tweede lid, en M 6, tweede lid, van de Kieswet en artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming;

Besluit:

ARTIKEL I

In de bijlage bij artikel 1 van de Kies- en referendumregeling worden aan de modellen J 7 (Wrr 59), K 4, L 11 (Wrr 61) en M 6-2 (Wrr 62) de modellen toegevoegd die respectievelijk zijn opgenomen in de onderdelen A, B, C en D van de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Het model A in de bijlage bij de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt na ‘van’ ingevoegd: de leden van de Tweede Kamer, de leden van.

2. Onderdeel 1 wordt vervangen door het model dat is opgenomen in onderdeel E van de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

BIJLAGE BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES VAN 21 NOVEMBER 2016, NR. 2016-0000051005, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE KIES- EN REFERENDUMREGELING EN DE TIJDELIJKE EXPERIMENTENREGELING STEMBILJETTEN VOOR KIEZERS BUITEN NEDERLAND IN VERBAND MET DE VASTSTELLING VAN ENKELE MODELLEN

A

  • 4. Het model voor de stempas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt als volgt:

B

  • 3. Het model voor de kiezerspas voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt als volgt:

C

  • 4. Het model voor het schriftelijk volmachtbewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt als volgt:

D

  • 3. Het model voor het briefstembewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt voor kiezers buiten Nederland die niet wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

  • 4. Het model voor het briefstembewijs voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 15 maart 2017 luidt voor kiezers buiten Nederland die wonen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten als volgt:

E

  • 1. Het model voor het stembiljet voor kiezers buiten Nederland bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en de verkiezing van de leden van het Europees Parlement luidt als volgt:

TOELICHTING

1. Inleiding

Met de wijzigingen in de Kies- en referendumregeling zijn de modellen voor de stempas, de kiezerspas, het schriftelijk volmachtbewijs en het briefstembewijs voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 vastgesteld. De modellen voor de stempas, de kiezerspas en het schriftelijk volmachtbewijs gelden zowel voor het Europese als voor het Caribische deel van Nederland. Voor het briefstembewijs zijn twee modellen vastgesteld: één model voor kiezers die woonachtig zijn op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en één model voor kiezers buiten Nederland die elders woonachtig zijn, omdat de informatie op het eerstgenoemde model geheel en al is toegesneden op de Nederlanders die in Aruba, Curaçao en Sint Maarten wonen.

Ter uitvoering van artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming is met deze regeling daarnaast een model vastgesteld voor een stembiljet dat in het kader van een experiment per e-mail naar de kiezer in het buitenland kan worden verzonden. Het hiervoor geldende model moest vervangen worden omdat dit model enkel toegesneden was op verkiezingen van de leden van het Europees Parlement. Het model dat met de onderhavige regeling is vastgesteld is zowel afgestemd op verkiezingen van de leden van het Europees Parlement als op Tweede Kamerverkiezingen. Het model zal gebruikt worden voor het experiment dat gehouden wordt bij de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017.

2. Consultatie

Een ontwerp van deze regeling is voor advies voorgelegd aan de Kiesraad. Met genoegen stel ik vast dat de Kiesraad positief heeft geadviseerd, een enkele wijziging in overweging heeft gegeven en een opmerking heeft gemaakt.

De Kiesraad adviseert om voor kiezers in Bonaire, Sint Eustatius en Saba een apart model stempas vast te stellen. Ik heb dit advies niet overgenomen. Om het bezwaar van de Kiesraad over de begrijpelijkheid van het model te ondervangen heb ik op de voorzijde van het model verduidelijkt wat bedoeld is met de openbare lichamen. Een gelijksoortige verduidelijking heb ik opgenomen op de modellen voor de kiezerspas en het schriftelijk volmachtbewijs.

De Kiesraad adviseert daarnaast om op de modellen voor de stempas en het briefstembewijs een indicatie op te nemen van de gegevens die voor de verzending nog op het model toegevoegd moeten worden. Daarbij gaat het onder meer om gegevens als de voorletters, achternaam, geboortedatum en het geslacht van de persoon voor wie de stempas of het briefstembewijs bedoeld is. Deze inhoudsindicatie wordt echter niet vermeld op de modellen zelf, maar in de handleiding voor de leveranciers van de passen. Deze handleiding, die geen deel uitmaakt van de Kies en referendumregeling, bevat specificaties voor het te gebruiken papier en voor het druk- en verzendproces. Ik neem het advies dan ook niet over.

Ten aanzien van de onderhavige regeling adviseert de Kiesraad tot slot om een aanvulling op te nemen in het tekstvak op de stempas voor de onderhandse volmacht. Vanwege het toenemende gebruik van ID-covers in Nederland adviseert de Kiesraad om tot uitdrukking te brengen dat de gemachtigde een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever moet meenemen waarop alle gegevens leesbaar zijn. Ik heb dit advies niet overgenomen. De Kiesraad veronderstelt ten onrechte dat alle gegevens van een identiteitsbewijs leesbaar moeten zijn. Bij het controleren van de verleende volmacht verifieert het stembureau echter alleen of de naam, de geboortedatum en de handtekening van de volmachtgever overeenkomen met de gegevens op de kopie van diens identiteitsdocument. Andere op het identiteitsbewijs vermelde gegevens, zoals het BSN-nummer, zijn niet nodig bij deze controle.

3. Inwerkingtreding

Opdat voor de betrokken actoren voldoende tijd resteert om ten behoeve van de aanstaande Tweede Kamerverkiezing de diverse bescheiden tijdig te drukken of verspreiden op basis van de modellen, treedt deze regeling in afwijking van de vaste verandermomenten in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk