Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2016, 63596Ruimtelijke plannenTer inzagelegging concept Omgevingsvisie Korendijk 2030

Logo Korendijk

Het college van burgemeester en wethouders van Korendijk maakt bekend, dat met ingang van vrijdag 25 november 2016 gedurende 6 weken, dus tot en met donderdag 5 januari 2017, de concept Omgevingsvisie Korendijk 2030 ter inzage ligt.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Korendijk 2030 is een integrale visie waarin de strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn staan. De Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet, die -naar verwachting- begin 2019 van kracht wordt. Tot het moment dat de Omgevingswet van kracht is en daarmee het planfiguur omgevingsvisie wettelijk geborgd wordt, is de Omgevingsvisie Korendijk 2030 tevens aangemerkt als structuurvisie conform de Wro en als zodanig vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Inzien

De concept-Omgevingsvisie als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.Omgevingsvisie-ON01 ligt met ingang van vrijdag 25 november 2016 gedurende 6 weken, dus tot en met donderdag 5 januari 2017, tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Voorstraat 31 in Piershil. De concept-Omgevingsvisie is daarnaast digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.korendijk.nl. Ook is de concept-Omgevingsvisie te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Reageren

Tot en met donderdag 5 januari 2017 kan een ieder reageren op deze concept-Omgevingsvisie, naar keuze mondeling of schriftelijk.

Schriftelijk reacties kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Korendijk, Postbus 3708, 3265 ZG Piershil of via het e-mailadres info@korendijk.nl onder vermelding van “Concept Omgevingsvisie Korendijk 2030” en uw adresgegevens. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met één van onze medewerkers via het algemene telefoonnummer 088-6471777.

 

Vervolg

Na de ter inzage periode wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de inspraakreacties. De gemeenteraad wordt gevraagd, met in achtneming van de ingediende reacties, de omgevingsvisie vast te stellen. De vastgestelde ‘Omgevingsvisie Korendijk 2030’ wordt geplaatst op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl. De omgevingsvisie is voor de inwoners niet direct bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de raadsvaststelling.