Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrimmelenStaatscourant 2016, 63377VerkeersbesluitenVerkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een adviessnelheid op de Oudeweg te Lage Zwaluwe

Logo Drimmelen

Burgemeester en wethouders van Drimmelen,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De Oudeweg in Lage Zwaluwe wordt tussen juli en december 2016 gereconstrueerd. Het wegvak tussen de aansluiting naar de Dirk de Botsdijk tot aan het kruispunt met de Groenendijk wordt daarbij aangepakt. De weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en fungeert in de praktijk ook als zodanig.

Een belangrijke functie wordt gevormd door voetbalvereniging Zwaluwe. De hoofdingang daarvan ligt centraal tussen de Nieuwstraat en de Ganshoeksingel. Ter hoogte van de voetbalvereniging worden, aan de noordzijde van de rijbaan, haakse parkeervakken aangelegd. Dit is niet conform de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg, maar is wel een uitdrukkelijke wens van de voetbalvereniging om zo voldoende parkeerplaatsen te behouden.

Voor een veilige oversteek van fietsers ter hoogte van de hoofdingang naar de voetbalvereniging wordt ook een oversteek aangelegd. Bestuurders verwachten misschien geen overstekende fietsers op dit punt wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Daarnaast zal er op trainingsavonden en in de weekenden veel autoverkeer van en naar de club rijden met daarbij behorend een groot aantal parkeerbewegingen op de Oude Weg.

Daarom wordt een adviessnelheid van 30 km/h aangegeven voor gemotoriseerd verkeer op het wegvak tussen Nieuwstraat en Ganshoeksingel. Hiertoe worden borden A4, uit Bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

Op gebiedsontsluitingswegen geldt dat conflicten met tegemoetkomend verkeer moeten worden vermeden. Een rijbaanscheiding, bijvoorbeeld in de vorm van een doorgetrokken asmarkering , is daarom gewenst. Er is voor gekozen om de dubbele asmarkering daarom door te trekken, en deze alleen te onderbreken ter plaatse van zijwegen, parkeervoorzieningen of erfaansluitingen. Hiermee ontstaat een inhaalverbod.

In de huidige situatie delen fietsers tussen de Nieuwstraat en de Groenendijk de rijbaan met gemotoriseerd verkeer waarbij ze gebruik kunnen maken van een fietssuggestiestrook. Dit is bij een gebiedsontsluitingsweg uit het oogpunt van verkeersveiligheid hoogst onwenselijk. Daarom wordt er een nieuw vrijliggend fietspad in twee richtingen aangebracht. Deze wordt aangewezen als verplicht fietspad, zodat fietsers niet meer op de rijbaan zullen rijden. Net ten westen van het kruispunt met de Gelderlandlaan gaat dit tweerichtingenfietspad over in twee aparte suggestiestroken per richting aan de noord- en zuidzijde van de weg, in combinatie met een fietsoversteek.

Het treffen van een verkeersmaatregel is een normale maatschappelijke ontwikkeling

waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in

beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

De in dit besluit genoemde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers.

De onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen liggen binnen de bebouwde kom van de kern Lage Zwaluwe en zijn in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Drimmelen.

BESLUIT

Ten behoeve van de verkeersveiligheid op de Oudeweg :

1. tussen de Nieuwstraat en de Ganshoeksingel, ter hoogte van het sportpark, een adviessnelheid van 30 km/h in te stellen door het plaatsen van borden A04-30 en A05-30 uit Bijlage 1 van het RVV 1990. Dit is als zodanig ook aangegeven op tekening met nummer 15.0606-02 blad 6 en 7.

2. tussen de Flierstraat en de Groenendijk, een inhaalverbod in te stellen door middel van een dubbele doorgetrokken streep (artikel 76 RVV 1990).

3. Het nieuwe vrijliggende fietspad tussen de Nieuwstraat en de Groenendijk aan te wijzen als verplicht fietspad door plaatsing van de borden G11 (begin fietspad) en G12 (einde fietspad) uit bijlage 1 van het RVV1990. Dit is als zodanig ook aangegeven op tekening met nummer 15.0606-02 blad 6, 7 en 8.

Wettelijk kader

Op basis van artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) moeten verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap.

Op basis van artikel 15 van de WVW 1994 moeten voorzieningen ter regeling van het verkeer worden vastgesteld door het nemen van een verkeersbesluit.

Op basis van artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) moet de plaatsing van verkeerstekens uit Bijlage 1 van het RVV 1990 gescheiden door het nemen van een verkeersbesluit.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gevoerd met een gemachtigde van de korpschef van de politie van district Zeeland-West Brabant.

Namens deze,

Martin van Drimmelen

Afdelingshoofd Openbare Werken

MEDEDELINGEN