Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2016, 63258Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan Hertog Janstraat 30 in Middelbeers

Logo Oirschot

Burgemeester en wethouders van Oirschot maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Hertog Janstraat 30 en het bijbehorende ontwerpbeeldkwaliteitsplan, met ingang van 24 november 2016 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage ligt bij de gemeentebalie. Het ontwerp met bijbehorende stukken is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met het identificatienummer: NL.IMRO.0823.BPMIHJANSTRAAT30-ONTW. Er is voor dit ontwerpbestemmingsplan geen exploitatieplan opgesteld aangezien het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van 30 woningen op de locatie Hertog Janstraat 30 in Middelbeers.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan 

De in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen stedenbouwkundige inpassingsparagraaf (paragraaf 3.2), verder ontwerpbeeldkwaliteitsplan biedt het kader voor het te ontwikkelen architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp voor de woningen en het ontwerp van de buitenruimte. Na vaststelling door de gemeenteraad vormt dit beeldkwaliteitsplan het wettelijk toetsingsinstrument bij omgevingsvergunning voor het desbetreffende plangebied.

Hogere waarde Wet geluidhinder

Tevens zijn burgemeester en wethouders van plan om hogere grenswaarden vast te stellen voor een aantal  woningen aan de Hertog Janstraat 30 te Middelbeers. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ligt tegelijk ter inzage met het ontwerpbestemmingsplan.

Wilt u een zienswijze hierover kenbaar maken?

Binnen de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (niet per e-mail) een zienswijze kenbaar maken op het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Oirschot (Postbus 11, 5688 ZG Oirschot). Mondelinge zienswijzen kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kenbaar maken bij de Centrale Balie. U moet hiervoor een afspraak maken via www.oirschot.nl/afspraak of telefonisch via 0499-583333.

Oirschot, 23 november 2016