Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2016, 63242VergunningenVerleende omgevingsvergunning, De Houtmanstraat, Hoogezand

Logo Hoogezand-Sappemeer

(uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ( Wabo ) hebben verleend:

-De Houtmanstraat, 9601 GH, het bouwen van 23 woningen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Inzage

De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen van 24 november 2016 tot en met 4 januari 2017 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

De ruimtelijke onderbouwing is tevens digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0018.OV010Houtmanstraat-va)

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Tijdens de beroepschriftprocedure is het besluit geldig. De uitvoering van het besluit kan uw belangen schaden. Om dit te voorkomen kunt u de rechter schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is

een speciale regeling voor de periode dat het beroepschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland treft een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, direct nodig is. Het adres waar u een verzoek om voorlopige voorziening kunt doen is: rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Hieraan zijn wel kosten verbonden.

U kunt het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking op 6 januari 2017, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Frontoffice, telefoonnummer (0598) 373567, e-mail: frontoffice@hoogezand-sappemeer.nl