Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2016, 6324Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Buitengebied, Lage Klappenberg 55, Etten-Leur

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6 lid1 sub a Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Buitengebied ter hoogte van Lage Klappenberg 55 gewijzigd hebben ten behoeve van de realisering van permanente teeltondersteunende voorzieningen (stellingen voor de aardbeienteelt) en de toevoeging van de elementen uit het landschappelijk plan met een ‘Groen- Houtsingel’ bestemming.

Het wijzigingsbesluit Buitengebied, Lage Klappenberg 55 (NL.IMRO.0777.0089WPLAGEKLAP55-3001) inclusief planverbeelding liggen gedurende de periode van vrijdag 12 februari 2016 tot en met donderdag 24 maart 2016 in het informatiecentrum in het stadskantoor aan de Roosendaalseweg 4 voor een ieder ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > Lage Klappenberg 55 en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door die belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders te wenden.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij degene die beroep instelt tevens een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het wijzigingsbesluit niet in werking voordat op het verzoek beslist is.

Etten-Leur, 10 februari 2016