Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2016, 63158Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33; gemeente Rheden

Logo Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat het ontwerpbesluit met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Steeg, locatie Hoofdstraat 33' en de daarbij behorende stukken voor eenieder ter inzage is gelegd.

Dit plan maakt het planologisch mogelijk om op het perceel Hoofdstraat 33 te De Steeg een bedrijf voor opslag en stallingmogelijkheden te vestigen en een woning, met mogelijkheid voor een beroep aan huis, te bouwen.

Inzage stukken

Vanaf donderdag 24 november 2016 tot en met woensdag 4 januari 2017 kan een ieder de stukken inzien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPST04-ON01.

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Voor meer informatie en het maken van een afspraak voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Vorselen, telefoonnummer (026) 49 76 971.

Ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Ten behoeve van het bestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33 hebben burgemeester en wethouders een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting opgesteld.

Het bestemmingsplan De Steeg, locatie Hoofdstraat 33 maakt op dit perceel de bestemming ‘Wonen’ en ‘Bedrijf’ mogelijk. Binnen de bestemming ‘Wonen’ is 1 woning met de mogelijkheid voor beroep aan huis toegelaten.

Deze locatie is gelegen binnen de zone van de Hoofdstraat en Middachterallee. Wat verkeerslawaai betreft streeft de Wet geluidhinder, voor geluidsgevoelige bestemmingen die liggen in de zone van de weg, naar een geluidsbelasting van 48 dB. Er kan tot maximaal 63 dB een zogenaamde hogere grenswaarden worden vastgesteld.  

De locatie is tevens gelegen binnen de zone van de spoorlijn Arnhem-Zutphen. Wat spoorweglawaai betreft streeft de Wet geluidhinder, voor geluidsgevoelige bestemmingen die liggen in de zone van een spoorlijn, naar een geluidsbelasting van 55 dB. Er kan tot maximaal 68 dB een zogenaamde hogere grenswaarden worden vastgesteld.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat voor wat betreft de nieuwe woning niet wordt voldaan aan de streefwaarden van wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. In verband met de overschrijding kunnen burgemeester en wethouders een zogenaamde hogere grenswaarde vaststellen. Het college is voornemens om deze hogere waarde vast te stellen zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

 

Betreft

Aantal woningen

Vastgestelde geluidsbelasting in dB

Geluid afkomstig van

Hoofdstraat 33, de Steeg

1

50 dB

Hoofdstraat en Middachteralllee

Hoofdstraat 33, de Steeg

1

61 dB

Spoorlijn Arnhem en Zutphen

  

Inzage van stukken

De ontwerpbeschikking ligt met het akoestisch onderzoek van 24 november 2016 tot en met 4 januari 2017 ter inzage bij de Servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk (geen e-mail) of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ  De Steeg.

 

Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw M. van Vorselen, bereikbaar via telefoonnummer (026) 49 76 971.

De Steeg, 23 november 2016