Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2016, 63153OverigONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

Logo Heerhugowaard

Het college is voornemens om hogere geluidswaarden vast te stellen van maximaal 55 dB voor het wegverkeerslawaai ten bate van de bouw van maximaal 41 appartementen aan de Umbriëllaan 10.

Het college gaat een omgevingsvergunning verlenen voor het transformeren van een bestaand kantoorpand naar 41 appartementen. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai op de gevels ter plaatse van de in de benodigde omgevingsvergunning geplande bebouwing hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Het college heeft het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage gelegd en geen zienswijzen ontvangen. Nu kan het college hogere waarden vaststellen van maximaal 55 dB.

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken met ingang van woensdag 23 november 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze, wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met de heer S.C.M. Waardenburg van het cluster Regie & Ontwikkeling, tel. nr. 072-5755273, e-mail: m.waardenburg@heerhugowaard.nl.

Heerhugowaard, 22 november 2016

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

47SRO11s