Vastgesteld bestemmingsplan De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015 (gemeente Doetinchem)

Logo Doetinchem

Vanaf 24 november 2016 ligt het bestemmingsplan De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015 zes weken ter inzage.

Inzage

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Bij het raadplegen van deze bestanden hebt u een gml-viewer nodig. De tekst die u kunt plakken in de geopende viewer is: http://bestemmingsplan.doetinchem.nl/plannen/NL.IMRO.0222.R07H307A-/NL.IMRO.0222.R07H307A-0002/NL.IMRO.0222.R07H307A-0002.gml

Fase vastgesteld

Dit vastgestelde bestemmingsplan betreft De Gaarde tussen 345 en 347 - 2015 en voorziet in de realisatie van 3 woningen in het kader van het zogenaamde VAB -beleid (vrijkomende agrarische bebouwing).

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van donderdag 10 november 2016.

Het raadsbesluit ligt eveneens ter inzage.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 4 januari 2017) tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voorwaarde is wel dat hij een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan. Een beroepschrift heeft evenwel geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentewinkel, telefoonnummer (0314) 377 377.

Naar boven