Bekendmaking bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn en besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van 24 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage ligt, het op 3 november 2016 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Rijnvliet, Leidsche Rijn vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPRIJNVLIET-VA01.gml en het gewijzigde besluit (HW 1137) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting.

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de zuidoostzijde van het stadsdeel Leidsche Rijn. Het gebied wordt globaal begrensd door het bedrijventerrein Oudenrijn/Strijkviertel en de Strijkviertelplas in het westen, sportpark Rijnvliet in het zuiden, de Stadsbaan in het oosten en in het noorden de percelen aan de Rijksstraatweg. De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de ontwikkeling van Rijnvliet als (woon)gebied planologisch juridisch mogelijk te maken.

 

Besluit hogere waarden (HW)

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge hoofdstuk V en VI van de Wet geluidhinder. De voorkeursgrenswaarde wordt vanwege industrielawaai en wegverkeerslawaai overschreden.

 

Wijzigingen

De gemeenteraad heeft in het bestemmingsplan wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan om tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen en als gevolg van ambtelijke aanpassingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- een nieuw artikel 13 ‘Leiding’ toegevoegd;

- Aan artikel 5 en 9 is een sublid toegevoegd: ‘detailhandel tot een maximum van 400 m² bvo met dien verstande dat per vestiging een maximum oppervlakte van 100 m² bvo is toegestaan, en de totale hoeveelheid detailhandel van 400 m² in het gehele plangebied niet overschreden mag worden’

- Aan de noordoostzijde is het plangebied verkleind en is aangesloten bij de plangrens van het bestemmingsplan A2 Hogeweide Oudenrijn;

- De bestemming Verkeer en verblijf ten zuiden van de ‘krul’ onder Hooggelegen is vervangen door de bestemming Wonen waarbij ook het bouwvlak is verkleind;

- De bestaande warmtetransportleidingen zijn op de verbeelding opgenomen.

 

In het vaststellingsrapport bij het vaststellingsbesluit staan alle wijzigingen en een uitgebreide toelichting op de wijzigingen.

 

Inzien

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden (Wet geluidhinder) liggen ter inzage van donderdag 24 november 2016. gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 4 januari 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

 

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan.

 

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan tegen de besluitvorming beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerp Hogere waarden besluit, belanghebbenden aan wie niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerp-Hogere waardenbesluit, en belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die het college bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbesluit Hogere Waarde of de raad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

 

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd. Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

 

Mogelijkheid verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de voorzitter niet over het verzoek heeft beslist. Ook voor een verzoek om een voorlopige

voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Naar boven