Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2016, 62954Ruimtelijke plannenOMGEVINGSVERGUNNING

Logo Gorinchem

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) heeft verleend:

Kooiweg 2, 4205 NH (ingekomen 24/12 ’15)

Het herbouwen van een woning inclusief berging, het slopen van de bedrijfshal Kooiweg 3 en het herbouwen van een bedrijfshal Kooiweg 2 en het herinrichten van het perceel: activiteit bouwen, activiteit aanleggen en activiteit projectbesluit strijd met bestemmingsplan.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0512.PAB2016121-4001) ligt ter inzage vanaf woensdag 23 november 2016.

Beroep

Voor de goede orde wijzen wij u erop, dat belanghebbenden de mogelijkheid hebben tegen onze beslissingen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift in te dienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

a. De naam en het adres van de indiener;

b. De dagtekening;

c. Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

d. De gronden van het beroep.

Verder dient zo mogelijk een afschrift van de beslissing op het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Als beroep is ingesteld, is, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, het eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Dordrecht. In dat geval is een extra griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam via http://rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.