Bestemmingsplan Project Zeven Blokken

Logo Midden-Drenthe

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 27 oktober 2016 het bestemmingsplan “Project Zeven Blokken” gewijzigd heeft vastgesteld. Aanleiding van dit bestemmingsplan vormt het voornemen van Natuurmonumenten en Arcadis om in een deel van de polder de Zeven Blokken de waterstanden te verhogen en daarmee een bijdrage te leveren aan het verminderen van verdroging van het Fochteloërveen, de veenoxidatie in de polder te minimaliseren en de wateropgave voor het bemalingsgebied Ravensmeren te verminderen. Om deze natuurontwikkeling mogelijk te maken dient aantal agrarische bestemmingen in het projectgebied te worden gewijzigd naar natuur en vice versa. Het bestemmingsplan voorziet in deze planologische wijziging.

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad besloten een wijziging aan te brengen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Op de verbeelding is de aanduiding 'milieuzone - hydrologische beïnvloeding' verwijderd op de percelen met de bestemming “Archeologisch met waarden – 1”, met uitzondering van het perceel Grietmanswijk 17. Dit om te voldoen aan de notitie 'Drainage en beregening Natura 2000-gebieden' die inmiddels door Gedeputeerde Staten van Drenthe is vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft de IMRO-code NL.IMRO.1731.ProjZevenBlokkenSM-VST1.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 24 november 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op de gemeentelijke website www.middendrenthe.nl, onder de rubriek ‘bekendmakingen’. De stukken kunt u ook bekijken bij de Gemeentewinkel in het gemeentehuis in Beilen (Raadhuisplein 1).

Beroep

Gedurende de periode van inzage kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door:

  • Een belanghebbende die tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze heeft ingediend.

  • Een belanghebbende die aan kan tonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen.

  • Alle belanghebbenden voor zover het gaat om de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die beroep instelt, kan daarom ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een beroepschrift dient u te richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze afdeling, op hetzelfde adres. Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient u een afschrift van het beroepschrift mee te sturen.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw T. van Hoek van de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente Midden-Drenthe, telefoonnummer (0593) 53 92 22, e-mail gemeente@middendrenthe.nl

Naar boven