Bestemmingsplan Watervalweg 159-173 gemeente Ermelo

Logo Ermelo

Bestemmingsplan vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de raad van de gemeente Ermelo in zijn vergadering van 10 november 2016 besloten heeft tot vaststelling van het bestemmingsplan Watervalweg 159-173.

 

Het doel van dit bestemmingsplan is de bestaande situatie juridisch planologisch gelijk te stellen. De huidige situatie wijkt af van hetgeen in het voorgaande bestemmingsplan is vastgesteld.

 

Besluit hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder

Op grond van de Wet geluidhinder is hiervoor een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit dit akoestisch onderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op gevels van de twee woningen aan de Watervalweg 159 en 173 te Ermelo, boven de volgens de Wet geluidhinder toegestane geluidnorm van 48 decibel ligt. Het geluid is afkomstig van het wegverkeer op de Watervalweg te Ermelo.

 

Het is in dit geval redelijkerwijs niet mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat wel binnen de geluidnormen wordt gebleven. In verband hiermee heeft het college van burgemeester en wethouders op grond van de Wet geluidhinder een besluit hogere grenswaarde vastgesteld.

 

Het raadsbesluit ligt met het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij bijbehorende stukken, met ingang van 24 november tot en met 4 januari 2017, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken door ons te bellen of een afspraak in te plannen via https://afspraken.ermelo.nl. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.

 

Het raadsbesluit en het vastgesteld bestemmingsplan Watervalweg 159-173, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPwatervalwg159173-0401, kunt u ook digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

 

Gedurende bovenvermelde termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage door:

  • -

    Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken;

 

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Degene die beroep instelt kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Ermelo, 23 november 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.

 

Naar boven