Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2016, 62855Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Nieuwe Nobelaer’, Etten-Leur

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 november 2016 het bestemmingsplan ’Nieuwe Nobelaer’ (NL.IMRO.0777.0082NWENOBELAER-3001) gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging betreft het toevoegen van de parkeernormen en bijbehorende aanwezig-heidspercentages (als bijlage) aan de planregels. Inhoudelijk zijn de parkeernormen en aanwezigheidspercentages niet gewijzigd. Zodra het definitieve bouwplan voor het nieuw cultureel expertisecentrum op de hoek Rode Poort/Parklaan gereed is, kan het minimaal aantal aan te leggen parkeerplaatsen worden berekend.

Het besluit tot vaststelling en de daarbij behorende stukken waaronder het raadsvoorstel en het bestemmingsplan ‘Nieuwe Nobelaer’ liggen gedurende de periode 24 november 2016 tot en met 5 januari 2017 voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum van het stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. Deze stukken zijn ook raadpleegbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl onder Inwoner > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Nieuwe Nobelaer. Daarnaast is het bestemmingsplan ‘Nieuwe Nobelaer’ raadpleegbaar op de landelijke internetpagina www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied wat is gelegen tussen de Parklaan, het oostelijk deel van het Banakkerterrein, de Bernard van Meursstraat, de Frederik van Eedenstraat en de Rode Poort en voorziet in de realisering van een nieuw cultureel expertisecentrum op de hoek Rode Poort/Parklaan.

Gedurende de periode 25 november 2016 tot en met 5 januari 2017 kan tegen het raadsbesluit van 8 november 2016 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nieuwe Nobelaer’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan alsmede belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden. De belanghebbende die zich niet kan verenigen met de wijziging kan eveneens van deze beroeps- mogelijkheid gebruik maken. Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur, 23 november 2016.