BEKENDMAKING Voorbereidingsbesluit  2016 woningvorming (splitsing) en omzetting

Logo Utrecht

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 3 november 2016 heeft besloten:

 

 • 1.

  Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid, zoals bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (“voorbereidingsbesluit"), voor het hele grondgebied van de gemeente Utrecht met uitzondering van het plangebied van de bestemmingsplannen Actualisering 2015, Oog in Al en Lunetten, Hoek Tjeersraklaan – Damraklaan – Groendijk, Langerak, Veemarkt, 1e herziening en Fruitbuurt Noord, Ondiep en beheersverordening De Meern Noord, Maximapark, Vogelenbuurt, Wittevrouwen.

 • 2.

  Te bepalen dat het verboden is het gebruik van een woonruimte zodanig te wijzigen dat er meer woonruimten ontstaan of dat zelfstandige woonruimte wordt omgezet in onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur).

 • 3.

  Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning van het hierboven genoemde verbod kunnen afwijken, als na toepassing van de leefbaarheidstoets uit de Beleidsregels woningsplitsen en omzetten, blijkt dat er kwalitatief goede woonruimten of woningen ontstaan en er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het woon- en leefmilieu.

 • 4.

  Te bepalen dat de besluiten 1, 2 en 3 in werking treden daags na het raadsbesluit.

 

Het voorbereidingsbesluit woningvorming (splitsing) en omzetting is in werking getreden op 4 november 2016.

 

InzienHet voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende situatietekening liggen met ingang van 24 november 2016 voor een ieder ter inzage in het stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ, Utrecht.

 

Het voorbereidingsbesluit is digitaal raadpleegbaar:

 

Tegen een voorbereidingsbesluit staat geen bezwaar of beroep open.

Naar boven