Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2016, 62638Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Fietsbrug Ritsumasyl

Logo Menameradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel maken bekend dat met ingang van 28 november gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan Fietsbrug Ritsumasyl. U kunt het plan bekijken via de gemeentelijke website www.menameradiel.nl (klik op ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens op ‘bestemmingsplannen in procedure’).

U kunt het plan tijdens openingstijden ook inzien bij de centrale balie van het gemeentekantoor in Menaam.

Omschrijving plan

In de plannen voor de gebiedsinrichting rondom de Haak om Leeuwarden is bepaald dat er een nieuwe fietsoversteek komt over het Van Harinxmakanaal, op een nader te bepalen plaats tussen Deinum en Ritsumasyl. Gekozen is hiervoor de bestaande brug in de Hegedyk, ten zuiden van Ritsumasyl te gebruiken. Deze heeft geen functie meer voor het autoverkeer en is technisch afgeschreven. De nieuwe fietsbrug komt op dezelfde plaats als de huidige brug, zodat van de bestaande toeritten en taluds gebruik gemaakt kan worden. De brug zelf wordt volledig nieuw en het gaat om een beweegbare brug die op vrijwel dezelfde hoogte als de huidige brug komt te liggen. In het ontwerp-bestemmingsplan wordt deze brug planologisch mogelijk gemaakt.

Omschrijving plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan valt samen met de bestaande brug in de Hegedyk ten zuiden van Ritsumasyl, met een strook ter linker en ter rechterzijde.

Het plan bestaat uit een plantoelichting, bijlagen, regels en een verbeelding.

Rechtsbescherming

Voordat het plan wordt vastgesteld is iedereen in de gelegenheid om schriftelijk zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Reacties kunnen binnen de termijn van zes weken schriftelijk of per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de gemeenteraad, postbus 3, 9036 ZW Menaam of gemeente@menameradiel.nl. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken met G.J. Rouwenhorst van de afdeling Romte via telefoon (0518) 45 29 00.