Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg en bijbehorende ontwerpbesluiten

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 25 november 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

 

- het ontwerpbestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPHOEKROTSDIAMTOLS-ON01.gml;

- het ontwerp van de omgevingsvergunning voor de bouw van een tweetal appartementengebouwen met in totaal 206 wooneenheden en een parkeerkelder met registratienummer HZ_WABO-16-11186;-

- het ontwerpbesluit hogere waarden (HW 1133) tot vaststelling van hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder.

 

Plangebied en doelstelling

Het plangebied is gelegen aan de rand van het centrum van Utrecht binnen het zogenoemde gebied Rotsoord, het meest noordelijke deel van de wijk Hoograven. De locatie wordt begrensd door de Vaartsche Rijn in het westen, de Diamantweg in het zuiden, de weg Rotsoord in het oosten en een bedrijventerrein in het noorden.

Het doel van het bestemmingsplan is om een tweetal appartementengebouwen te realiseren met in totaal 206 wooneenheden en een parkeerkelder voor de huisvesting van studenten en jongeren/starters.

 

Coördinatie

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Op verzoek van de aanvrager  wordt de voorbereiding en bekendmaking van de volgende ontwerpbesluiten tegelijk behandeld.

 

Ontwerp besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders overwegen hogere waarden vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld op grond van de Wet geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege wegverkeer overschreden.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage van vrijdag 25 november 2016 gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 5 januari 2017 in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ  Utrecht.

 

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies)-

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staan ook het ontwerpbesluit hogere waarde en de ontwerp omgevingsvergunning.

 

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende ontwerp besluiten/ de daarbij behorende ontwerp omgevingsvergunning/het daarbij behorende ontwerp besluit hogere waarde  indienen bij:

 

De gemeenteraad van Utrecht

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

T.a.v. de heer A.M. Kleine Staarman

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerp besluit/ontwerp besluiten Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg.

 

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030- 2860226 b.g.g. 2860229 ) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van terinzagelegging. U kunt een zienswijze niet via e-mail of anderszins digitaal indienen.

Naar boven