Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 6259VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen stopverbod Antonio Vivaldistraat aan de oostzijde tussen de De Boelelaan en de Maria Antonia Walpurgislaan Amsterdam-Zuid

Logo Amsterdam

Kenmerk: Z-16-40610

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • dat de Antonio Vivaldistraat de toegangsweg is naar het hier achtergelegen gebied Vivaldi;;

 • dat hier veel bedrijven en kantoren gelegen zijn, wat veel autoverkeer genereerd;

 • dat in het begin van de Antonio Vivaldistraat komende vanuit de De Boelelaan aan de oostzijde tussen de De Boelelaan en de Maria Antonio Walpurgislaan langsparkeren in parkeervakken is, en daarvoor een stuk rechtstand waar geen parkeervakken gemaakt zijn in verband met aanwezige bebouwing;

 • dat op het gedeelte waar geen parkeervakken zijn toch auto’s parkeren, waardoor de weg op dit gedeelte te smal wordt voor twee richtingen;

 • dat hierdoor het autoverkeer van en naar Vivaldi geblokkeerd en/of gestremd wordt;

 • dat hierdoor verkeersonveilige situaties ontstaan;

 • dat dit opgelost kan worden door hier aan de oostzijde tussen de De Boelelaan en de Maria Antonio Walpurgislaan een stopverbod in te stellen(zie tekening in bijlage);

 • dat krachtens artikel 2.1 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregel genomen wordt:

  • om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

  • ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers;

  • om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

  • ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd door de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland, waarbij over dit voorstel positief is geadviseerd;

 • dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij en gelegen is binnen de bebouwde kom van het Stadsdeel;

BESLUIT

verkeersborden E2 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 “een verbod stil te staan” te plaatsen op de volgende locatie:

Antonio Vivaldistraat oostzijde tussen de DE Boelelaan en de Maria Antonio Walpurgislaan.

Namens deze,

Dhr. A.J. Klop

Manager afdeling Beheer Openbare Ruimte

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

Een belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 20 van de W egenverkeerswet 1994 beroep instellen . Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuurs recht, dient men alvorens beroep in te stellen, tegen het besluit bezwaar te maken.

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit in de Staatscourant te worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van s tadsdeel Zuid, afdeling Juridische Zaken, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u hangende de bezwaarschriftprocedure, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Een dergelijk verzoek dient te worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd. De griffier van de rechtbank kan u daarover meer informatie geven.