Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2016, 62495Ontheffingen

Vrijstelling burgermedegebruik militaire helihaven Oost-Vlieland ten behoeve van ANWB Medical Air Assistance

14 november 2016

Nr. MLA/167/2016

De Minister van Defensie,

Gelezen het verzoek van ANWB Medical Air Assistance van 31 augustus 2016;

Gelet op artikel 10.13 van de Wet luchtvaart;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Ten behoeve van het uitvoeren van vluchten in het kader van helicopter emergency medical serviceswordt aan de ANWB Medical Air Assistance (MAA) vrijstelling verleend om in afwijking van de verbodsbepaling van artikel 10.13, eerste lid, van de Wet luchtvaart burgerluchtvaartuigen op te doen stijgen van of te doen landen op de militaire helihaven Oost-Vlieland op dagen en tijden dat deze helihaven is opengesteld.

  • 2. In aanvulling op het eerste lid kan de ANWB MAA buiten reguliere openstellingstijden gebruik maken van de militaire helihaven Oost-Vlieland mits wordt voldaan aan de voorwaarden, gesteld in artikel 28 van het Besluit militaire luchthavens.

Artikel 2

Van de vrijstelling kan uitsluitend gebruik worden gemaakt met een geldig Air Operator Certificate met voorziening A3 (emergency medical service).

Artikel 3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 16 november 2016 en vervalt met ingang van het tijdstip waarop de Luchthavenregeling Oost-Vlieland wordt ingetrokken.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Defensie, voor deze: De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, S.H.P.M. Pellemans, Kolonel-vlieger

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienst-verlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

Met ingang van 1 november 2010 is de Luchthavenregeling Oost-Vlieland in werking getreden. In artikel 4, tweede lid, van die luchthavenregeling is geregeld dat de militaire helihaven open staat voor het landen en opstijgen van helikopters die een algemeen maatschappelijk belang dienen, mits die volgens een vrijstelling als bedoeld in artikel 10.13 van de Wet luchtvaart daartoe gerechtigd zijn.

In deze beschikking wordt aan de ANWB Medical Air Assistance (MAA) de bedoelde vrijstelling verleend voor het uitvoeren van vluchten in het kader van helicopter emergency medical services (HEMS), zogenaamde HEMS-vluchten, van de militaire helihaven Oost-Vlieland, een taak die voorheen door helikopters van het Commando Luchtstrijdkrachten werd uitgevoerd.

De ANWB MAA kan behalve binnen openstellingstijden ook buiten openstellingstijden gebruikmaken van de militaire helihaven Oost-Vlieland, mits wordt voldaan aan de voorwaarden als gesteld in artikel 28 van het Besluit militaire luchthavens. Zo dienen onder andere aanwijzingen van de commandant van de luchthaven ten aanzien van te gebruiken routes te worden opgevolgd. In het geval van deze helihaven fungeert de commandant van de vliegbasis Leeuwarden als commandant. Betrokken commandant is ook verantwoordelijk voor de faciliteiten op de militaire helihaven Oost-Vlieland.

Het aantal vliegtuigbewegingen van burgermedegebruik op grond van een algemeen maatschappelijk belang wordt niet gelimiteerd, omdat het noodzakelijke karakter en de onvoorspelbaarheid van deze vorm van burgermedegebruik zich daartegen verzet.

De ontheffing blijft van kracht zolang de Luchthavenregeling Oost-Vlieland niet is ingetrokken. Deze intrekking kan pas geschieden als er voor de betrokken locatie door de Provincie Fryslân een civiel luchthavenbesluit is vastgesteld.