Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandStaatscourant 2016, 62486VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Bredeweg

Logo Zuid-Holland

Inleiding

De provincie Zuid-Holland realiseert de aanleg van een nieuwe wegverbinding tussen de A12 en de A20. Deze nieuwe weg, de N457 (Moordrechtboog), zorgt er voor dat de huidige N456 (Bredeweg) tussen de A12 en de A20 haar regionale functie verliest. De Bredeweg zal worden overgedragen aan de gemeente Zuidplas. De gemeente Zuidplas heeft verzocht om vooruitlopend op de overdracht alvast enkele verkeersmaatregelen vast te stellen op deze weg die van kracht zullen worden op het moment dat de Moordrechtboog voor het verkeer wordt open gesteld.

 

Bevoegdheid

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de bevoegdheid om op grond van artikel 18, lid 1, sub b van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) verkeersbesluiten te nemen voor wegen die bij haar in beheer zijn. Krachtens het ambtelijk mandaatbesluit voor de provinciale organisatie is deze bevoegdheid door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gemandateerd aan het hoofd van het bureau Beheer en Verkeer (van de Dienst Beheer Infrastructuur).

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Op grond van artikel 15 lid 1 van de WVW dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van artikel 15 lid 2 van de WVW.

 

Motivering

Gelet op het bepaalde in art. 2, lid 1 van de Wegenverkeerswet is het vanuit het oogpunt van:

•             het verzekeren van de veiligheid op de weg;

•             het beschermen van weggebruikers en passagiers;

•             het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

•             het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gewenst om de hieronder beschreven maatregelen in te stellen op de Bredeweg:

•             het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/u rondom de spoortunnel;

•             het instellen van een adviessnelheid van 40 km/u in de spoortunnel;

•             het instellen van een voorrangsregeling voor de spoortunnel.

 

Belangenafweging

Vooruitlopend op de overdracht van het beheer van de Bredeweg heeft de gemeente Zuidplas aan de provincie Zuid-Holland verzocht dit verkeersbesluit te nemen. Hierin worden de verkeersmaatregelen benoemd die de gemeente Zuidplas voornemens is te nemen op de Bredeweg na openstelling van de Moordrechtboog (N457) en overdracht van de Bredeweg aan de gemeente.

De nieuwe tunnel onder het spoor tussen Den Haag en Gouda beschikt slechts over één rijstrook waarbij beide richtingen middels verkeerslichten worden geregeld. Hiervoor is het wenselijk om voor situaties waarin de verkeerslichten niet werken een voorrangsregeling in te stellen. Daarnaast zal de snelheid worden teruggebracht naar 60 km/u/.

Door de ligging in een boog is het zicht ter hoogte van de spoortunnel beperkt. Ter vergroting van de verkeersveiligheid zal daarom ter hoogte van de nieuwe spoortunnel  een adviessnelheid van 40 km/u worden ingesteld.

Het belangrijkste doel van het verkeersbesluit is dus het vergroten van de verkeersveiligheid, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a en b van de Wegenverkeerswet 1994

 

Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is er overleg gepleegd met de korpschef van de Nationale Politie. Dit besluit is in concept voorgelegd aan de daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de eenheid Den Haag. Deze heeft ingestemd met de maatregelen.

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, gelet op het voorgaande, besluiten:

1. Alle eerder genomen verkeersbesluiten in te trekken die strijdig of gelijk zijn met de hieronder beschreven verkeersmaatregelen die betrekking hebben op het instellen c.q. aanwijzen van verkeersmaatregelen aan desbetreffende weggedeelte opgenomen in dit besluit;

2. Voor de in de gemeente Zuidplas buiten de bebouwde kom gelegen Bredeweg de volgende verkeersmaatregelen vast te stellen:

a. door plaatsing van borden A1 , van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een maximumsnelheid van 60 km/u in te stellen voor het verkeer op de Bredeweg;

b. door plaatsing van borden A4 en A5, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een adviessnelheid van 40 km/u in te stellen, vanaf 100 meter vóór de bocht en door de spoorwegtunnel op de Bredeweg;

c. door plaatsing van bord F5 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, nabij de spoorwegonderdoorgang, een verbod in te stellen voor bestuurders om door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting;

d. door plaatsing van bord F6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, nabij de spoorwegonderdoorgang aan te duiden dat bestuurders uit tegengestelde richting verkeer dat van deze richting nadert voor moet laten gaan;

3. Dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

4. Een afschrift van dit besluit te sturen naar de gemeente Zuidplas en de Nationale Politie, eenheid Den Haag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

R.L. de Jager

Hoofd bureau Beheer & Verkeer

Dienst Beheer Infrastructuur

 

Bezwaar en beroep

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit worden toegezonden, onder vermelding van “Awb-Bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag), een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om een voorlopige voorziening toe te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden.