Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2016, 62474Ruimtelijke plannenKennisgeving ter inzagelegging ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening:Ontwerpbestemmingsplan Zuilenstein + bijbehorend ontwerpbesluit-omgevingsvergunning

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van 18 november 2016 tot en met 29 december 2016 voor een ieder ter inzage ligt het Ontwerpbestemmingsplan Zuilenstein en ontwerpbesluit-omgevingsvergunning voor een nieuw appartementengebouw van Mitros met bijbehorende stukken.

Het ontwerpbestemmingsplan Zuilenstein maakt een nieuw appartementengebouw voor Mitros en een gezondheidscentrum voor EMC op de locatie Diepenbrocklaan 1 mogelijk. Daarnaast wordt het bestaande gebouw van A Capella opnieuw vastgelegd. Omdat de raad op 23 juni 2016 een coördinatiebesluit heeft genomen zal het ontwerpbestemmingsplan tegelijkertijd met het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning voor het appartementengebouw ter inzage worden gelegd.

Inzage van bovengenoemde stukken is mogelijk bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein. Daarnaast kan alleen het ontwerpbestemmingsplan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPZH2016HER001-ON02 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/inzienruimtelijkeplannen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit-omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze ontwerpbestemmingsplan Zuilenstein.

Tevens kan een ieder gedurende diezelfde termijn mondeling zijn of haar inspraakreactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein. Mondelinge inspraakreacties kunnen gedurende de ter inzage termijn op afspraak worden ingediend bij de heer M. Broersma, telefoonnummer (030) 607 14 17.

Nieuwegein, 17 november 2016

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.