Besluit tot wijziging datum uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren

Logo Zuid-Holland

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

gelet op artikel 51 Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op artikel 41 van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren;

gelezen de brief van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Rottemeren d.d. 8 juli 2016;

Overwegende:

 • 1.

  dat zij op 11 november 2015 hebben besloten om per 31 december 2016 uit het Recreatieschap Rottemeren te treden;

 • 2.

  dat er diverse transities ten aanzien van de natuur- en receatieschappen in gang zijn gezet, waaronder het streven naar een efficiëntere governance voor ontwikkeling en beheer van recreatiegebieden binnen de provincie en de wens om de onderlinge vereveningssystematiek van de beheerkosten via het Koepelschap Buitenstedelijk Groen te beëindigen;

 • 3.

  dat op 18 februari 2016 bestuurlijk een aantal gezamenlijke uitgangspunten is geformuleerd voor het totaal van de transities om de besluitvorming daarover in onderlinge samenhang te kunnen laten plaatsvinden, waaronder het uitgangspunt van budgetneutraliteit en een gezamenlijke ingangsdatum voor alle afzonderlijke besluiten;

 • 4.

  dat inmiddels gezamenlijk gestreefd wordt naar 1 januari 2018 als moment waarop de diverse transities hun beslag dienen te krijgen;

 • 5.

  dat het Algemeen Bestuur mede op basis van bovenstaande uitgangspunten het voornemen heeft uitgesproken om de Gemeenschappelijke Regeling met de 3 deelnemende gemeenten te continueren en aan de provincie heeft verzocht om de uittreeddatum met een jaar uit te stellen;

 • 6.

  dat de provincie Zuid-Holland en Recreatieschap Rottemeren voor de periode tot 2025 afspraken hebben gemaakt t.a.v. omvang van de provinciale bijdrage;

besluiten:

 • 1.

  Het besluit d.d. 11 november 2015 om per 31-12-2016 uit de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Rottemeren te treden te wijzigen in die zin dat de uittreeddatum wordt bepaald op 31-12-2017, onder de voorwaarde dat uiterlijk 23 december 2016 de financieringsovereenkomst tot stand is gekomen over voortzetting van de provinciale bijdrage voor de periode 2017-2025;

 • 2.

  Gedeputeerde Staten toestemming te verlenen hun uittreedbesluit uit deze regeling dienovereenkomstig aan te passen;

 • 3.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant.

Den Haag, 9 november 2016

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier.voorzitter.

Naar boven