Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2016, 62161Ruimtelijke plannen

Kennisgeving Structuurvisie Ondergrond, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken

Van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017 kan iedereen een zienswijze geven op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. De Structuurvisie Ondergrond is een gezamenlijk product van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken. In deze kennisgeving leest u over de mogelijkheden die u heeft om te reageren.

Toelichting op de Structuurvisie Ondergrond

De diepe ondergrond is steeds meer in gebruik. Het gaat bijvoorbeeld om grondwaterwinning, olie- en gaswinning en de winning van aardwarmte. Deze activiteiten zijn niet overal mogelijk en wenselijk. De Structuurvisie Ondergrond brengt de mogelijkheden voor activiteiten in de diepe ondergrond in kaart. Hiervan ligt nu het ontwerp ter inzage.

In de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond staat de afweging van de rijksoverheid tussen de nationale belangen van de drinkwatervoorziening en de energievoorziening en hoe daarbij rekening wordt gehouden met andere belangen. Ook staat er in waar bedrijven vergunningen kunnen aanvragen voor activiteiten in de ondergrond en waar niet. Daarnaast geeft de Structuurvisie overwegingen mee bij locatiespecifieke afwegingen.

Als een bedrijf een vergunning aanvraagt in een gebied waar dat mogelijk is, wordt nog steeds een locatiespecifieke afweging gemaakt via het bestaande proces van vergunningverlening. De Structuurvisie betekent niet dat de vergunning zonder meer wordt verleend.

Waar kun u op reageren?

De Ontwerp Structuurvisie Ondergrond

Het milieueffectrapport voor de Structuurvisie Ondergrond

Het milieueffectrapport voor Schaliegas

Achtergronddocumenten

Wat willen we graag van u weten?

Hierbij kan u bijvoorbeeld denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerp Structuurvisie?

  • Zijn er zaken of belangen over het hoofd gezien?

  • Is er een goed evenwicht gevonden tussen het beschermen en benutten van de ondergrond?

  • Is er een goed evenwicht gevonden tussen rijkssturing en ruimte voor maatwerk op regionaal en lokaal niveau?

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

De ministers betrekken de zienswijze bij de definitieve Structuurvisie Ondergrond. De definitieve Structuurvisie zal naar verwachting in de loop van 2017 gereed zijn. Hierbij wordt een nota van antwoord gevoegd, waarin is uiteengezet op welke wijze rekening is gehouden met alle ingediende zienswijzen.

Hoe kunt u uw zienswijze geven?

  • Digitaal. Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via het digitale zienswijzeformulier op www.platformparticipatie.nl

  • Post. Adres: Ministerie van Infrastructuur en Milieu o.v.v. Ontwerpstructuurvisie postbus 30316, 2500 GH Den Haag

  • Mondeling. Tijdens kantooruren kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 070 456 89 99.

Waar kunt u de stukken inzien?

Alle documenten staan op www.platformparticipatie.nl. op papier kunt u de stukken van 21 november 2016 tot en met 2 januari 2017 tijdens de reguliere openingstijden ook inzien bij:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Koningskade 4, Den Haag

T 070 456 0000

Ministerie van Economische zaken

Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

T 070 379 89 11

Bovendien liggen de stukken ter kennisneming in alle Provinciehuizen. NB. houdt tijdens de kerstperiode rekening met aangepaste openingstijden.