Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijnwaardenStaatscourant 2016, 62024Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Spijksedijk gewijzigd vastgesteld

Logo Rijnwaarden

Bij besluit van 25 oktober 2016 heeft de Raad van de gemeente Rijnwaarden het bestemmingsplan Spijksedijk gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan betreft het vastleggen van de bestemmingen op het industrieterrein Spijksedijk te Spijk. Het plan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het plan is op diverse punten gewijzigd vastgesteld.

De belangrijkste veranderingen:

• Het opnemen van de gasleiding en veiligheidszone in de verbeelding en regels.

• Het opnemen van de persleiding.

• Het actualiseren van de teksten over de watertoets.

• Het schrappen van de ‘uitbreiding’ aan de noordzijde in de verbeelding. De toelichting is hierop aangepast.

• Het actualiseren van de teksten over beleid in de toelichting.

• De regels over perifere detailhandel zijn aangepast.

• De teksten over de PAS zijn geactualiseerd.

• De toelichting over de Limes is aangepast.

• Het aanpassen van de begrenzing in de zuidoostzijde vanwege een overlap met het PIP Overnachtingshaven.

Dit overzicht is niet volledig. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen en een toelichting per wijziging wordt verwezen naar het raadsbesluit en bijbehorende stukken waaronder de responsnota.

Inzage

Met ingang van donderdag 17 november 2016 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage. De stukken liggen ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken en kunnen in deze periode worden ingezien. Dit kan tijdens openingstijden van de Gemeentewinkel aan de Markt 5 te Lobith. De openingstijden staan op www.rijnwaarden.nl. U kunt de stukken ook online bekijken via de site van de gemeente Rijnwaarden of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden, die het niet eens zijn met het bovenstaande besluit en tijdig hun zienswijze hebben ingediend, en belanghebbenden die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend, kunnen beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en start met ingang van de dag na de terinzagelegging. De beroepstermijn loopt van vrijdag 18 november 2016 tot en met donderdag 29 december 2016. Het beroep staat tevens open voor belanghebbenden, die opkomen tegen de gewijzigde planvaststelling door de raad.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift heeft geen opschortende werking. Indien u als belanghebbende de inwerkingtreding wilt opschorten kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Een gemotiveerd verzoek hiertoe richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.