Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Lingewaard, Molenstraat 2 Doornenburg

Logo Lingewaard

Vastgesteld wijzigingsplan 

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken, gelet op artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 1 november 2016 het volgende wijzigingsplan ongewijzigd hebben vastgesteld.

 

Buitengebied Lingewaard, Molenstraat 2 Doornenburg

Het vastgestelde wijzigingsplan beoogt de bouw van twee vrijstaande woningen op de noordkant van het perceel van het voormalige agrarische bedrijf aan de Molenstraat 2 in Doornenburg. De initiatiefnemer is voornemens de overbodige agrarische bedrijfsbebouwing te slopen. In ruil hiervoor en in ruil voor de aanleg van landschappelijke inrichting mogen, conform het functieveranderingsbeleid, twee woningen in het buitengebied worden toegevoegd.

 

Het wijzigingsplan Buitengebied Lingewaard, Molenstraat 2 Doornenburg met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken wordt op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder met ingang van donderdag 24 november 2016 gedurende zes weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 

 • 1.

  Het digitale ontwerpwijzigingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website

 • 2.

  Het plan en bijbehorende stukken zijn als bijlagen bij de publicaties op Staatscourant en Gemeenteblad opgenomen. Beide publicaties zijn te vinden via

 • 3.

  Zowel het digitale als analoge wijzigingsplan ligt ter inzage bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 te Bemmel. 

  Gelet op artikel 8.2 lid 1 Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden die een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren is gebracht, binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

   

  Bemmel, 23 november 2016

Naar boven