Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 11 november 2016, nr. IENM/BSK- 2016/240014, houdende vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor het jaar 2017

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken;

BESLUIT:

Enig artikel

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken wordt voor het jaar 2017 vastgesteld op €15.000.000,00.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag, waarop dit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, Postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

  • a. de naam en het adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. vermelding van de datum en het nummer of het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; en

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Naar boven