Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverbetuweStaatscourant 2016, 61888Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, evenemententerrein De Park, Elst

Logo Overbetuwe

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied, evenemententerrein De Park, Elst op 1 november 2016 gewijzigd vaststelde. De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve zijn aangebracht, staan in hoofdstukken 3 en 4 van het Rapport zienswijzen & ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, evenemententerrein De Park, Elst. Dit Rapport is als bijlage bij het raadsbesluit raadpleegbaar.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Op 28 juni 2011 heeft de raad het bestemmingsplan Buitengebied, De Park 10 vastgesteld. In dit plan was o.a. opgenomen het recreatieterrein, waarop evenementen kunnen worden gehouden, in deelgebied De Park van Park Lingezegen. Op 16 januari 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bestemming Recreatie voor dit terrein in dit bestemmingsplan vernietigd. Naar aanleiding van deze uitspraak zijn de uitgangspunten voor dit recreatieterrein, waarop evenementen kunnen worden gehouden, herijkt en is het maximum aantal bezoekers verlaagd van 50.000 naar 20.000.

In het onderhavige ontwerpbestemmingsplan wordt de bestemming Recreatie voor dit terrein opnieuw geregeld op basis van deze herijking. Dit plan maakt daarnaast de herinrichting van de aansluiting Grote Molenstraat/De Park juridisch-planologisch mogelijk. Deze herinrichting dient om de ontsluiting van dit recreatieterrein te optimaliseren.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 17 november 2016 tot en met woensdag 28 december 2016 ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de informatiebalie gemeentehuis Overbetuwe, locatie Elst (maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur, donderdag van 17.00 - 20.00 uur).

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken kunt u ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1734.0173BUITeventer-VSG1.

U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.overbetuwe.nl.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Als u een zienswijze indiende en u bent belanghebbende, dan kunt u beroep instellen. Diende u geen zienswijze in, dan kunt u alleen beroep instellen als u belanghebbende bent en ook kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de wijzigingen in het plan kunt u beroep instellen als u belanghebbende bent.

Wilt u beroep instellen, dan kunt u tot en met donderdag 29 december 2016 een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U schrijft in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het raadsbesluit. Stuur een kopie van dit besluit mee. Geeft u ook aan waarom u het niet eens bent met dit besluit. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.

Op dit raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift alle beroepsgronden tegen dit besluit moet opnemen en dat u na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet meer kunt aanvullen. Vermeldt in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voorlopige voorziening

Het raadsbesluit treedt in werking op vrijdag 30 december 2016. Het indienen van een beroepschrift houdt dit niet tegen. Om de werking van het raadsbesluit uit te stellen, moet u naast uw beroepschrift vragen om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Stuur een kopie van uw beroepschrift mee. Houdt u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen.