OPENBARE KENNISGEVING

Logo Sluis

 

 

Vaststelling bestemmingsplan 'Tragel Oost Schoondijke/ Smedekensbrugge Aardenburg'

Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 oktober 2016 het bestemmingsplan 'Tragel Oost Schoondijke/ Smedekensbrugge Aardenburg' ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan bevat de juridisch planologische regeling voor het verwijderen van de woonbestemming op het perceel Smedekensbrugge 15 te Aardenburg en het verplaatsen van deze woonbestemming naar de onbebouwde locatie Tragel Oost ong. te Schoondijke (kadastraal bekend gemeente Oostburg sectie ES, nummer 1335). De bestemming op het perceel Smedekensbrugge 15 te Aardenburg wordt gewijzigd van 'Wonen' naar 'Erf'. De bestemming op de locatie Tragel Oost ong. te Schoondijke wordt gewijzigd van 'Tuin' naar 'Wonen'.

 

Tevens heeft de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, besloten geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd.

 

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad en het vastgestelde bestemmingsplan 'Tragel Oost Schoondijke/ Smedekensbrugge Aardenburg' liggen met ingang van 17 november 2016 voor een periode van zes weken (tot en met 28 december 2016) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via de gemeentelijke website www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bptroostsmedbrugge-VG01). Op verzoek kunnen de desbetreffende stukken buiten kantooruren worden ingezien. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met mevrouw V. Dekker van de afdeling Externe dienstverlening, tel. 140117.

 

Beroep

Met ingang van 18 november 2016 kan gedurende een termijn van zes weken (tot en met 29 december 2016) tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak van de Raad van State. Een voorlopige voorziening kan door de voorzitter worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Er wordt een griffierecht geheven.

 

 

Oostburg, 16 november 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris, De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert mr. A.M.M. Jetten MSc

Naar boven