Omgevingsvergunning

Logo Someren

Uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 18 november 2016 gedurende zes weken ter inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor:

Randweg 1a te Someren, inzake het plaatsen van 7 tanks.

Activiteiten omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

  • 1

    Bouw

  • 2

    Handelen in strijd met regels RO

  • 3

    Milieu (neutraal wijziging)

Ontwerpbesluit

Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit.

Inzage

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) gevestigd op de begane grond van het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

U kunt de gegevens ook elektronisch raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer is NL.IMRO.0847.OV02016004-VS01)

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hiertegen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen onder vermelding van de reden waarom u het er niet mee eens bent.

U kunt alleen een beroepschrift indienen wanneer u eerder tegen het ontwerpbesluit een zienswijze hebt ingediend of kunt aantonen dat u redelijkerwijs geen zienswijze hebt kunnen indienen.

Het beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een beroepschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Wanneer er sprake is van een spoedeisend belang kunt u daarnaast een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

U kunt uw beroepschrift en uw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook digitaal indienen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op de website: http://loket.rechtspraak.nl/Burgers.

Naar boven