Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 november 2016, nr. IENM/BSK-2016/138653, houdende vaststelling van regels betreffende de aanduiding op motor- en bromfietshelmen (Regeling aanduiding motor- en bromfietshelmen)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 22, zesde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

reglement 22:

‘Uniform provisions concerning the approval of protective helmets and of their visors for drivers and passengers of motor cycles and mopeds’ behorende bij het Verdrag betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorvoertuigen, gesloten te Genève op 20 maart 1958 (Trb. 1959, 83);

speed-pedelec:

speed-pedelec als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Artikel 2

  • 1. Helmen die op grond van artikel 60 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 worden gedragen, zijn voorzien van een goedkeuringsmerk:

    • a. overeenkomstig het merk dat in bijlage I behorende bij deze regeling als model 1 is weergegeven en dat op de helm is aangebracht naar aanleiding van goedkeuring op grond van de bepalingen van reglement 22, of

    • b. overeenkomstig voorschriften of normen die door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gelijkgesteld met het veiligheidsniveau van reglement 22.

  • 2. In afwijking van het eerste lid kan de helm van de bestuurder van een speed-pedelec zijn voorzien van een markering overeenkomstig NTA 8776:2016.

Artikel 3

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 september 1992, kenmerk RVR131860 (Stcr. 1992,186) wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanduiding motor- en bromfietshelmen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

BIJLAGE I, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, EERSTE LID, ONDERDEEL A

TOELICHTING

Inleiding

Deze ministeriële regeling actualiseert de regels voor de aanduiding van motor- en bromfietshelmen. Deze regeling geeft daarnaast uitvoering aan de motie van de leden Visser en Hoogland van 2 juli 2015 (Kamerstukken II 2015/2016, 29 398, nr. 472), door een verwijzing op te nemen naar NTA 8776:2016, de nieuwe helmnorm voor speed-pedelecs.

Actualisering

Op grond van artikel 60 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 moeten de bestuurder en de passagiers van bromfietsen, brommobielen zonder gesloten carrosserie, motorfietsen en driewielige motorvoertuigen zonder gesloten carrosserie een goed passende helm dragen. De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 september 1992 (Stcr. 1992,186) stelde regels aan de aanduiding die op de helmen moesten zijn aangebracht. De daarin opgenomen verwijzingen waren verouderd. Deze regeling trekt de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 september 1992 (Stcr. 1992,186) in. Verder zijn de verwijzingen geactualiseerd en is de regeling meer in lijn gebracht met het Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen. Op deze wijze sluit de regelgeving ten aanzien van de gebruiksfase aan op de regels ten aanzien van de handelsfase. De helmen die gedragen moeten worden volgens deze regeling zijn tevens de helmen die volgens het Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen verhandeld mogen worden.

Geschikte helmen

Artikel 2 schrijft limitatief voor welke helmen op motor- en bromfietsen gedragen mogen worden. Op grond van artikel 2, eerste lid, onder a, van deze regeling, mogen helmen worden gedragen die zijn voorzien van het in reglement 22 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties beschreven goedkeuringsmerk (ECE 22.05). Verder mogen op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, helmen worden gedragen die zijn voorzien van een goedkeuringsmerk overeenkomstig voorschriften of normen die door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn gelijkgesteld met het veiligheidsniveau van ECE 22.05.

Volgens artikel 2, tweede lid, mogen bestuurders van speed-pedelecs ook helmen dragen die zijn voorzien van een markering overeenkomstig NTA 8776:2016, naast de helmen die voldoen aan ECE 22.05. Speed-pedelecs zijn gemotoriseerde tweewielers die elektrische trapondersteuning bieden tot maximaal 45 km/u. Vanaf 1 januari 2017 worden deze voertuigen gekentekend als bromfiets. Vanwege de fysieke inspanning van de bestuurder van een speed-pedelec is het van belang dat de helm licht van gewicht is en voldoende ventilatie biedt. Er zijn speciale bromfietshelmen op de markt die aan de norm ECE 22.05 voldoen en ook nog eens minder zwaar zijn en meer ventilatie bieden dan de gemiddelde bromfietshelm. Daarnaast heeft de motie Visser/Hoogland (Kamerstukken II 2015/2016, 29 398, nr. 472) de regering verzocht samen met betrokken partijen een nieuwe helmnorm vast te leggen die voldoet aan de eisen ter bescherming van berijders van gemotoriseerde tweewielers met snelheden tussen de 25 en 45 km/u en te stimuleren dat deze nieuwe helmen zo snel als mogelijk op de markt gebracht kunnen worden.

NEN, RAI Vereniging en TNO hebben samen gewerkt aan een nieuwe helmnorm, de NTA 8776:2016. Helmen die voldoen aan deze norm bieden de speed-pedelec bestuurder bij hogere snelheden meer bescherming dan helmen die voldoen aan de huidige fietshelmnorm (EN:1078). De helm is te herkennen aan een markering aangebracht in de helm. Alleen de bestuurders van speed-pedelecs mogen deze helm dragen, aangezien NTA 8776:2016 alleen voor deze doelgroep is opgesteld. Andere bromfietsbestuurders en speed-pedelec passagiers dienen een helm goedgekeurd volgens ECE 22.05 te dragen of een helm waarvan het veiligheidsniveau daarmee gelijk is gesteld.

Inwerkingtreding

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Dit is tevens het moment waarop de wijziging van het Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen in werking treedt, waardoor ook helmen die voldoen aan NTA 8776:2016 als bromfietshelm verhandeld mogen worden.

Op grond van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten treden ministeriële regelingen in werking met ingang van 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Bekendmaking geschiedt uiterlijk twee maanden voor inwerkingtreding. In deze regeling wordt afgeweken van deze termijn van twee maanden. Dit vanwege het feit dat het doorschuiven van de inwerkingtreding naar het volgende vaste verandermoment (1 april 2017) zou leiden tot aanmerkelijke publieke nadelen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven