Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Eendenkooistraat 1 te Achtmaal

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van Zundert maken ingevolge paragraaf 3.3. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning fase 2 te verlenen. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van twee vervangende stallen en een kleine uitbreiding van een bestaande stal aan de Eendenkooistraat 1 te Achtmaal. Omdat het aantal dierplaatsen ook uitgebreid wordt is een afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied noodzakelijk.

Teneinde medewerking te kunnen verlenen aan voornoemde activiteiten zijn burgemeester en wethouders voornemens om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo vergunning te verlenen met een afwijkingsbesluit van het bestemmingsplan.

De aanvraag, het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt vanaf 17 november 2016 gedurende zes weken, tot en met 28 december 2016, tijdens openingstijden ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Digitaal zijn de stukken in te zien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.      

Zienswijzen

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn of haar zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzen kunnen op afspraak worden ingebracht bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 076-5969804 (bereikbaar op maandag-, dinsdag- en donderdagen) of via mail e.de.koning@zundert.nl.

Naar boven