Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RaalteStaatscourant 2016, 61078Ruimtelijke plannenGemeente Raalte, bestemmingsplanNieuw Heeten

Logo Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte maken bekend dat de raad van de gemeente Raalte bij besluit van 27 oktober 2016 het bestemmingsplan Nieuw Heeten ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de bebouwde kom van Nieuw Heeten. Het bestemmingsplan omvat de actualisering van de vigerende bestemmingsplannen voor de betrokken gronden. Het betreft een overwegend conserverend bestemmingsplan waarin de in de vigerende bestemmingsplannen opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden zijn beoordeeld op basis van actualiteit. In dit plan zijn enkele kleinere ontwikkelingen meegenomen:

  • Op het perceel Scholtensstraat 21-23 is de inrichting binnen de bestemming “Wonen – 1” enigszins gewijzigd en in dit plan bij recht meegenomen. De wijzigingsbevoegdheid is hiermee vervallen.

  • In 2013 is met een herziening van het bestemmingsplan voorzien in de herontwikkeling van locatie Hutten voor in totaal 19 woningen. Op onderdelen heeft een herverkaveling plaatsgevonden waardoor een betere invulling van de inbreidingslocatie wordt bewerkstelligd. De herverkaveling maakt de bouw van 4 extra woningen mogelijk.

Tijdens de termijn van terinzagelegging van het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 17 november 2016 tot en met 29 december 2016 ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Zwolsestraat 16 in Raalte.

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. De link

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0177.BP20130015-0002 is te vinden op www.raalte.nl.

Vanaf vrijdag 18 november 2016 tot en met 29 december 2016 kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

  • iedere belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die de gemeenteraad ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt in werking. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.