Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 61065Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling uitwerkingsplan “Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking” en ongewijzigde omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Flora- en faunawet ten aanzien van beschermde soorten

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo artikel 3.32 Wro het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 8 november 2016 het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking vastgesteld. Het vastgestelde uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van 9 november 2016 heeft de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens burgemeester en wethouders van Amsterdam voorts de omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 van de Flora- en faunawet (Ffw) ten aanzien van beschermde soorten. Deze besluiten zijn gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt.

Ui twerkingsplan

Het plangebied van het uitwerkingsplan maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas, en ligt binnen het deelgebied Kenniskwartier. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Kenniskwartier Noord (planidentificatienummer (ID) NL.IMRO.0363.K1004BPGST-VG01) geldt voor het plangebied een uitwerkingsplicht. Met het uitwerkingsplan wordt overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, onder b, Wro, uitvoering gegeven aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Kenniskwartier Noord. De uitwerking ziet op de meest noordoostelijk gelegen kavel binnen de bestemming ‘Gemengd – uit te werken’. Het plangebied van de uitwerking wordt globaal begrensd door aan de noordzijde de A10, aan de oostzijde de Parnassusweg, en aan de zuidzijde de ontwikkeling van het gebouw NoMA-house. Aan de westzijde ligt het terrein van de voormalige tennisvereniging Goldstar.

Binnen de bestemming Gemengd wordt voorzien in een functioneel programma van maximaal 36.000 m2 bvo. Maximaal 28.000 m2 bvo hiervan mag bestaan uit kantoor. Voor het overige wordt voorzien in maximaal 12.000 m2 hotelfuncties (in de vorm van hotelappartementen) en een overig voorzieningenprogramma van tussen de 600 en 1.200 m2 bvo, waarbij gedacht moet worden aan functies als maatschappelijke dienstverlening, detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening en vormen van horeca. Daarnaast wordt voorzien in een (al dan niet zelfstandig van het hotel exploiteerbaar) restaurant met bar van maximaal 1.000 m2 bvo op de 15e verdieping of hoger. Bij dit alles wordt ondergronds een parkeerprogramma mogelijk gemaakt dat is gebaseerd op de geldende parkeernormen. Tevens is de ontsluiting van de kavel en van de aan de zuidzijde gelegen kavel betrokken. Dit gebeurt middels de bestemming Verkeer. Aan de west- en oostzijde van de daadwerkelijke bouwkavel voorziet deze bestemming tevens in openbaar gebruik van de gronden.

Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar het collegebesluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan van 8 november 2016.

O mgevingsvergunning

Ten behoeve van de hiervoor genoemde ontwikkeling zal naar verwachting voor eind 2016 een bouwaanvraag worden ingediend, waarna medio 2017 met de bouw zal kunnen worden gestart. Om de gronden tijdig bouwrijp te kunnen maken, is een omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen verleend.

De afgelopen jaren is op wisselende locaties binnen of in de omgeving van het gebied waarop de kapvergunning betrekking heeft een broedend paartje boomvalken aangetroffen. In verband daarmee is overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) jo. artikel 75d, lid 1, Ffw bij het bevoegde Ministerie een verklaring van geen bedenkingen Flora- en faunawet gevraagd. Per brief van 30 september 2016 is deze verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Deze verklaring van geen bedenkingen maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning.

Zowel de kapvergunning als de verklaring van geen bedenkingen zijn ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp zoals deze ter inzage hebben gelegen.

Terinzagelegging

Met ingang van 17 november 2016 liggen in het kader van een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking, als bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro, totdat onderstaande beroepstermijn verstreken is, gelijktijdig ter inzage:

  • het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking met de daarop betrekking hebbende stukken

  • de omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Ffw ten aanzien van beschermde soorten, met de daarop betrekking hebbende verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo jo. artikel 75d, lid 1, Ffw.

Bovengenoemde stukken liggen ter inzage op de volgende adressen:

  • Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum

  • Het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1601BPGST-VG01.

De omgevingsvergunning met inbegrip van de verklaring van geen bedenkingen, alsmede de hierop betrekking hebbende stukken, zijn tevens te raadplegen op de website www.odnzkg.nl onder Bekendmakingen / Overzicht bekendmakingen gemeente Amsterdam.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht met betrekking tot het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking, kan met ingang van 18 november 2016 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het kappen van 228 bomen, met inbegrip van het uitvoeren van handelingen als bedoeld in art. 75 lid 3 Ffw ten aanzien van beschermde soorten, kan met ingang van 18 november 2016 gedurende zes weken beroep instellen tegen deze vergunning bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de omgevingsvergunning is van toepassing vanwege de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro.

Bovengenoemde besluiten worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3, lid 1, Wro voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt.

Een beroep tegen één of meer van bovengenoemde besluiten dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Crisis en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Inwerkingtreding

Zowel het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan Kenniskwartier Noord, tweede uitwerking, als de omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 16 november 2016

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester