Voorbereidingsbesluit supermarkten en grootschalige detailhandelGemert-Bakel

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel op 10 november 2016 het voorbereidingsbesluit supermarkten en grootschalige detailhandel binnen het grondgebied van de gemeente Gemert-Bakel, als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft vastgesteld. Het plangebied van het voorbereidingsbesluit supermarkten en grootschalige detailhandel Gemert-Bakel wordt geometrisch begrensd door de bijhorende verbeelding zoals deze te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl. De plancode is NL.IMRO.1652.VBdetailhandel-VA01 .

De gemeenteraad van Gemert-Bakel is van mening dat er binnen het gemeentelijke grondgebied een ongewenste ontwrichting van het (bestaande) voorzieningenniveau kan ontstaan met betrekking tot supermarkten en grootschalige detailhandel. De gemeente Gemert-Bakel heeft nooit de bedoeling gehad dat er overal binnen de gemeente supermarkten en grootschalige detailhandelsvestigingen kunnen worden gevestigd. Het instellen van een voorbereidingsbesluit betreft een voorbereidingshandeling om binnen één jaar een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen, waarin de visie van de gemeenteraad met betrekking tot supermarkten en grootschalige detailhandel wordt verwerkt.

Stukken inzien

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 11 november 2016 gedurende zes weken ter inzage. Maak een afspraak als u de plannen in het gemeentehuis wilt inzien. U kunt de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het besluit treedt direct na bekendmaking in werking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Gemert, 10 november 2016

Naar boven