Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 60891

Gepubliceerd op 10 november 2016 09:00

Ontwerp-projectplan Verbetering Boezemkade Schermer ter inzage

Logo Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

Op 8 november 2016 heeft het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het ontwerp van het projectplan Verbetering Boezemkade Schermer vastgesteld.  

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Daardoor voldeed een deel van de dijk niet meer aan de gestelde eisen. Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, verbeteren we de dijk waar nodig.

 

Ontwerp-projectplan

Het ontwerp-projectplan voorziet in het verbeteren van de boezemkade aan de polderzijde aan de noord- en oostkant van de Schermer. Het project is onderdeel van het programma Verbetering Boezemkades (VBK-2) dat voortkomt uit het landelijk en provinciaal beleid om regionale waterkeringen te toetsen en verbeteren. Doel van het project is de Schermerdijk vóór 2019 aan de norm te laten voldoen.

 

M.e.r.-beoordeling

Uit de m.e.r.-beoordeling, die als bijlage bij het ontwerp-projectplan is gevoegd, is gebleken dat er geen sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Dit betekent dat het hoogheemraadschap geen m.e.r.-procedure volgt voor dit project.

 

Inzage

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit, het ontwerp-projectplan en de bijlagen zijn met ingang van de verschijning van het betreffende Waterschapsblad in te zien. De stukken zijn ook bij deze elektronische bekendmaking gevoegd. Kijk hiervoor op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’. De tekeningen behorende bij dit projectplan, kunt u inzien op onze website via Bijlage 2 – Tekeningen Schermer.

 

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit kan op de volgend manieren:

  • 1.

    Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeld daarbij de naam van de contactpersoon.

  • 2.

    Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier op www.hhnk.nl/zienswijze.

  • 3.

    Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken met K. Woestenburg, 072-582 8282. Van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. Deze wordt bij de bekendmaking van het definitieve besluit (digitaal) ter inzage gelegd. Als u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de Nota van inspraak, verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval zullen wij uw zienswijze anonimiseren.

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Koos Woestenburg, telefoonnummer 072-582 8282.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl