Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2016, 60842Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Partiele herziening BP Oostland Berkel (caravanstalling), Berkel en Rodenrijs

Logo Lansingerland

Burgemeester en wethouders van Lansingerland maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Partiele herziening BP Oostland Berkel (caravanstalling)’ met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP120H02-VAST op 27 oktober 2016 door de gemeenteraad ongewijzigd is vastgesteld. De raad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Beschrijving bestemmingsplan

Aanleiding voor de partiële herziening van het bestemmingsplan is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de beroepsprocedure van het bestemmingsplan Oostland Berkel. Op 18 februari 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het vaststellingsbesluit vernietigd van het bestemmingsplan “Oostland Berkel”, voor zover het betreft de percelen van de caravanstalling.

De Raad van State heeft de gemeenteraad opgedragen voor de percelen een nieuw besluit te nemen en alsnog toereikend te motiveren dan wel een passende regeling te treffen voor de caravanstalling aan de Middelweg 39. De voorliggende partiële herziening beoogt voor de percelen aan de Middelweg 39 een passend juridisch planologisch kader te bieden. Met dit bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Raad van State.

Het bedrijf is gevestigd aan de Middelweg 39. Het plangebied wordt globaal begrensd aan de noordzijde door de Middelweg. In het westen wordt het plangebied omsloten door de Kleihoogt. Ten zuiden en ten oosten van het plangebied zijn twee bedrijven gevestigd.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt vanaf 15 november 2016 ter inzage. U kunt het plan inzien:

Beroep

Vanaf 16 november 2016 tot en met 27 december 2016 kunnen belanghebbenden een (schriftelijk) beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die:

  • tijdig een zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

  • kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan, bij een spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Griffierecht

Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Op de website van de Raad van State kunt u meer informatie vinden over het instellen van beroep (www.raadvanstate.nl).

In werking treding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op 27 december 2016 tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.