Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaStaatscourant 2016, 60771Instelling gemeenschappelijke regelingenWijzigingsbesluit 1e wijziging regeling Streekarchief Midden-Holland

Logo Gouda

 

 

De raden, respectievelijk de colleges van Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Gouda en Krimpen aan den IJssel;

Overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) met ingang van 1 januari 2015 op een aantal onderdelen is gewijzigd;

Dat deze wijziging alsmede overwegingen van doelmatigheid noodzaken tot wijziging van de Regeling Streekarchief Midden-Holland;

Gelet op de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

B E S L U I T E N:

Vast te stellen de navolgende wijziging van de Regeling Streekarchief Midden-Holland:

 

Artikel I

A

De aanhef komt te luiden als volgt:

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Gouda en Krimpen aan den IJssel, ieder voor zover zij voor de eigen gemeenten bevoegd zijn;

 

B

Van artikel 4 komt lid 2 te luiden als volgt:

In het kader van deze taakopdracht draagt het Streekarchief zorg voor o.a.:

 • a.

  de aanstelling van een streekarchivaris, die voor de deelnemende gemeenten geldt als de gemeentearchivaris, als bedoeld in art. 32 van de Archiefwet;

 • b.

  het in standhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in art. 31 van de Archiefwet;

 • c.

  het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

 • d.

  het toezicht op het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden, die nog bij de deelnemers berusten;

 • e.

  integraal digitaal informatiebeheer (duurzaamheid, betrouwbaarheid en veiligheid) i.s.m. de deelnemers;

 • f.

  de inrichting en het beheer van een studiezaal ter raadpleging van archiefbescheiden;

 • g.

  het (interactief) betrekken van diverse publieksgroepen en (werk)gemeenschappen bij de lokale en regionale geschiedbeoefening en archiefbeheer;

 • h.

  de mogelijkheid van hergebruik van informatie (open data) en inbedding van de (digitale) collectie in externe platforms.

 

C

Artikel 5 komt te luiden als volgt:

Artikel 5

Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden per deelnemende gemeente. Deze worden aangewezen door de raad.

 

D

Van artikel 29 komt lid 2 te vervallen.

 

E

Van artikel 33 komt lid 3 te luiden als volgt:

3.De uittredende gemeente is verplicht gedurende vier jaar volgend op dat waarin de uittredingsbesluiten zijn toegezonden, de algemene bijdrage als bedoeld in de artikelen 29 en 30 te blijven voldoen.

 

F

Artikel 37 komt te luiden als volgt:

Artikel 37

 • 1.

  Voor de uitvoering van de Archiefwet en de daaraan verbonden voorschriften zijn de voorschriften van de gemeente Gouda van overeenkomstige toepassing. Het dagelijks bestuur kan besluiten van de voorschriften van de gemeente Gouda af te wijken als het belang van een goede bedrijfsvoering dit wenselijk maakt.

 • 2.

  Als archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de Archiefwet wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van het streekarchief.

 • 3.

  De streekarchivaris is belast met het beheer van de naar de bewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en met het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archief bewaarplaats bedoeld in lid 2.

   

 

Artikel II

 • 1.

  Deze wijziging van de Regeling Streekarchief Midden-Holland treedt in werking op 1 januari 2016 of – indien dat op een latere datum is – op de dag volgend op de dag van de bekendmaking.

 • 2.

  De gemeente Gouda maakt de regeling bekend in de Staatscourant.

 •  

 

Burgemeester en wethouders van Gouda,

, burgemeester

, secretaris