Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2016, 60729Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening schoolpleinen van het primair onderwijs, gemeente Zoetermeer

Logo Zoetermeer

STEDELIJKE ONTWIKKELING

 

Vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening schoolpleinen van het primair onderwijs

 

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op 3 oktober 2016 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening schoolpleinen van het primair onderwijs’ gewijzigd heeft vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad tevens besloten om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

 

Het raadsbesluit tot gewijzigde vaststelling ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 10 november 2016 ter inzage bij de Omgevingsbalie aan de Duitslandlaan 440 te Zoetermeer. Ook zijn de stukken digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Toelichting bestemmingsplan

In 2007 is de gemeente met de schoolbesturen overeengekomen, dat schoolpleinen van het primair onderwijs openbaar toegankelijk worden en als speelterrein na schooltijd gebruikt mogen worden. De pleinen zijn vervolgens als zodanig aangepast en ingericht. Er heeft destijds samenspraak met omwonenden van alle schoollocaties plaatsgevonden.

Het beleid geldt voor alle 65 locaties van het primair onderwijs in Zoetermeer.

 

Gebleken is naderhand dat dit gebruik van schoolpleinen ook in bestemmingsplannen geregeld moet worden. Om de negen geldende bestemmingsplannen en één wijzigingsplan op dit aspect in één keer in overeenstemming te brengen met het beleid, wordt door middel van een parapluherziening een wijziging aangebracht in de planregels van de betreffende plannen. De parapluherziening maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, maar formaliseert het huidige feitelijke gebruik.

 

Instellen van beroep

Met ingang van 11 november 2016 bestaat gedurende zes weken de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

 

Verder kan met ingang van 11 november 2016 gedurende zes weken door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij gedurende die termijn naast het instellen van beroep ook een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

 

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Informatie en inzien van het besluit met bijbehorende stukken

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u het besluit met bijbehorende stukken inzien, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie aan de Duitslandlaan 440 te Zoetermeer. U moet hiervoor eerst een afspraak maken door een digitaal afspraakformulier in te vullen via de website van de gemeente Zoetermeer. Voor het maken van een afspraak of een mondelinge toelichting kunt u bellen naar telefoonnummer 14 079.

 

Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer:

http://www.zoetermeer.nl/inwoners/ruimtelijke-plannen_46742/item/plannen-in-ontwikkeling_10799.html

 

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is met bijbehorende stukken digitaal raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0637.BP00059-0003

 

De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld op:

http://ro.zoetermeer.eu/plannen/NL.IMRO.0637.BP00059-/NL.IMRO.0637.BP00059-0003

 

Zoetermeer, 10 november 2016

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

De secretaris,

drs. H.M.M. Koek

De burgemeester

Ch.B. Aptroot