Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2016, 60694Ruimtelijke plannenKennisgeving ter inzagelegging ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening Ontwerp bestemmingsplan Hofweide

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van 11 november 2016 tot en met 22 december 2016 voor een ieder ter inzage ligt het Ontwerpbestemmingsplan Hofweidemet bijbehorende stukken.

In het ontwerp zijn nieuwe planologische uitgangspunten vastgelegd voor het woonwagenkampement aan de Hofweide. Hierbij is onder meer gekeken naar het gebruik van de gronden en de bebouwing op en rond de Hofweide. Deze uitgangspunten zijn besproken met de bewoners en de direct omwonenden. Op basis van de reacties van bewoners en direct omwonenden zijn de uitgangspunten aangepast. De aangepaste planologische uitgangspunten zijn verwerkt in dit ontwerp bestemmingsplan.

Inzage van het bovengenoemde stuk is mogelijk bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein. Daarnaast kan het bestemmingsplan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPBN2015HER001-ON02 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/inzienruimtelijkeplannen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

  • -

    schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze ontwerp bestemmingsplan Hofweide; of

  • -

    mondeling op afspraak bij de heer Martijn Broersma, telefoonnummer (030) 607 14 17.

Nieuwegein, 10 november 2016

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.