Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2016, 60594Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Verlengde Houtweg 10, Laren

Logo Laren

Op 26 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Laren het bestemmingsplan Verlengde Houtweg 10 gewijzigd (geamendeerd) vastgesteld. Dit besluit is genomen ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het bestemmingsplan heeft het kenmerk NL.IMRO.0417.BpVerlengdeHoutweg-Va01.

Het plan

Het perceel ligt aan de Westerheide tussen Verlengde Houtweg en Grintbank te Laren. Het bestemmingsplan Verlengde Houtweg 10 voorziet in de juridisch-planologische regeling voor het gelijknamige perceel. Het plan regelt met name dat het bouwvlak naar het zuiden verschoven mag worden ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning. De oude woning zal worden gesloopt.

De wijziging(en)

Bij de vaststelling van het plan is een amendement aangenomen. Het betreft het in artikel 4.2.3 van de regels aanpassen van de zinsneden “geen gebouwen zijnde”, naar “geen gebouwen en overkappingen zijnde”. Dit is gedaan om toepassing te geven aan het op 26 april 2016 genomen voorbereidingsbesluit ten aanzien van overkappingen (onder andere in relatie tot het bestemmingsplan Laren-West).

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 10 november 2016 gedurende 6 weken ter inzage en kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier op afspraak (tel 14035). Tevens is het uitwerkingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0417.BpVerlengdeHoutweg-Va01).

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een beroepschrift worden ingediend door degene die eerder een ontvankelijke zienswijze heeft ingediend. Daarnaast kan een ieder een beroepschrift indienen tegen de wijziging(en) die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het eerder ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan is/zijn aangebracht. Tot slot kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken een beroepschrift indienen.

Voorlopige voorziening

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kan voor spoedeisende zaken een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Ook voor een dergelijk verzoek is een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.