Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2016, 60570Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren

Logo Laren

De gemeenteraad van Laren maakt, op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat in zijn vergadering van 28 september 2016  het bestemmingsplan Gooisch Crematorium Laren , NL.IMRO.0417.Ngebiedhz1-Va01 , gewijzigd is vastgesteld.

Het plangebied van het bestemmingsplan ligt aan de bosstrook langs de oostzijde van de A27 tussen de Weg Over Anna’s Hoeve en de Oud Eemnesserweg. Ook bekend als De Molshoop.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om een crematorium met bijbehorende voorzieningen mogelijk te maken.

Gewijzigde vaststelling

De wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan betreffen onder meer:

De Toelichting van het bestemmingsplan:

Hoofdstuk 1

Situering en plangebied worden aangepast in verband met aankoop grond door de ontwikkelaar van de gemeente Laren. De grond heeft de bestemming Natuur en dat zal zo blijven.

Er komt een deel natuur bij met de mogelijkheid tot een opstelplaats en bluswatervoorziening.

2.3.2 EHS, compensatie al plaatsgevonden wordt verder toegelicht

Vergunning aardkundig monument is verleend en inmiddels onherroepelijk

2.3.3 Zin wordt aangepast aangezien de gesprekken nog lopen.

2.4.2 BKP benoemen

Hoofdstuk 3 aanpassing afbeeldingen met nieuwe BKP.

Hoofdstuk 4 de verschillende deelonderwerpen worden voorzien van een conclusie.

Hoofdstuk 5 5.1 tikfout wordt verwijderd.

De Planregels:

Worden aangevuld met de bestemming Natuur met daarin de mogelijkheid voor een opstelplaats voor calamiteiten en een bluswatervoorziening

En voorrangsbepalingen met betrekking de aanwezige gasleidingen in het plangebied.

De Verbeelding :

Wordt aangevuld met de bestemming Natuur.

De Bijlagen

Verkeer

 

 • 1.

  In de notitie met betrekking tot verkeer staat nog ten onrechte dat er een horecavoorziening komt. Tevens wordt een rekenfout hersteld.  De notitie wordt op dit punt aangepast.

 

Ter inzage legging

Het bestemmingsplan  ligt, met bijbehorende stukken, met ingang van  10 november gedurende zes weken ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 in Eemnes bij de balie Vergunningen. De balie is open op afspraak op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 – 12.30 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 14 035. Het bestemmingsplan is daarnaast te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,’s-Gravenhage door:

 • 1.

  een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad;

 • 2.

  een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen;

 • 3.

  een belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. 

  Voorlopige voorziening

  Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd worden, indien er sprake is van onverwijlde spoed. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,’s-Gravenhage.

  Zowel aan beroep als een voorlopige voorziening kosten verbonden.

   

  In werking treding

  Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort tot het moment waarop op het verzoek is beslist.