Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan “De Purmer 2016“

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat de gemeenteraad op 27 oktober 2016 het bestemmingsplan “De Purmer 2016“ heeft vastgesteld.

Zakelijke inhoud

Het bestemmingsplan (ID-code NL.IMRO.0439.PURMER2016-va01) biedt na vaststelling een actueel planologische kader voor de woonwijken Purmer-Noord, Purmer-Zuid en het landelijk gebied bij de Westerweg (inclusief Purmerbos en golfterrein). Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding. Bij het plan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Rechtsmiddelen

Het vastgestelde plan ligt met ingang van 11 november tot en met 22 december 2016 ter inzage in de centrale hal van het stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het plan is eveneens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.purmerend.nl/bestemmingsplannen.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is alleen mogelijk voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, dan wel aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen. Daarnaast is dit mogelijk voor iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het plan daarin heeft aangebracht. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

Naar boven