Kennisgeving Bestemmingsplan “Tol 2-4 te Drongelen”, gemeente Aalburg

Logo Aalburg

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van gemeente Aalburg kennis dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Tol 2-4 te Drongelen.

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het verzoek om de bestemming van het huidige agrarisch bouwvlak aan de Tol 2-4 te Drongelen te wijzigen in de bestemming recreatie om een speelboerderij mogelijk te maken.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en dat er op dit moment geen stukken ter visie worden gelegd. Ook is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties advies uit te brengen over het voornemen.

Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd kunt u daarin kennis nemen. Hierover volgt te zijner tijd een publicatie in Het Kontakt, de Staatscourant en langs elektronische weg (gemeentelijke website).

Op onderstaande afbeelding treft u de beoogde plangrens aan van het bestemmingsplan. Een kaart met deze plangrens ligt vanaf 10 november 2016 ter inzage aan de balie “Bouwen en Milieu” van het gemeentehuis, Grote Kerkstraat 32 te Wijk en Aalburg (openingstijden dagelijks van 8.30 uur tot 12.30 uur en op dinsdag van 8.30 uur tot 20.00 uur). Ook is deze te vinden op de gemeentelijke website www.aalburg.nl.

Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met de afdeling VROM van de gemeente Aalburg op telefoonnummer (0416) 69 87 00.

Wijk en Aalburg, 9 november 2016

Naar boven