Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West Maas en WaalStaatscourant 2016, 60037Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplanBuitengebied, West Maas en Waal correctie 2016

Logo West Maas en Waal

De gemeenteraad heeft op 20 oktober 2016 het bestemmingsplan Buitengebied, West Maas en Waal correctie 2016 vastgesteld.

Het bestemmingsplan Buitengebied, West Maas en Waal correctie 2016 voorziet in het herstellen van een aantal onvolkomenheden en/of onduidelijkheden in het op 27 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, West Maas en Waal.

U kunt de desbetreffende stukken met ingang van 10 november 2016 zes weken inzien bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag wanneer u:

  • -

    tijdig een zienswijze hebt ingediend bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan;

  • -

    belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

Ook kan gedurende deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Aan de indiening van zowel een beroepschrift als een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het bestemmingsplan is in te zien via http://www.westmaasenwaal.nl/in-de-gemeente/ruimtelijke-plannen_3272/rubriek/buitengebied_1900.html

Beneden-Leeuwen, 9 november 2016

Burgemeester en Wethouders van West Maas en Waal

De secretaris, de burgemeester,

P.G. Arissen Th.A.M. Steenkamp