Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2016, 59955VerkeersbesluitenIntrekken eenrichtingsverkeer Travertijnstraat en Vuursteenstraat en intrekken stopverbod Vuursteenstraat 

Logo Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord Nederland District Groningen Afdeling Verkeersondersteuning over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

In 2010 is, vanuit het project ‘Veilige Schoolomgeving’, eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Vuursteenstraat (tussen Onyxstraat en Zandsteenlaan) ten behoeve van de school ‘De Vlint’. Als gevolg hiervan reed verkeer vanaf de Travertijnstraat door de Zandsteenlaan.

Op de Travertijnstraat geldt eenrichtingsverkeer. In 2013 is het eenrichtingsverkeer in de Travertijnstraat omgedraaid ten behoeve van de verkeersveiligheid en de doorstroming. De verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen naar ‘De Vlint’ bleef hierdoor gewaarborgd.

De scholen aan de Travertijnstraat en de Vuursteenstraat zijn niet meer als zodanig in gebruik. De bedrijven aan de Travertijnstraat moeten nu onnodige verkeersbewegingen maken door de aanliggende woonwijk. Wij besluiten daarom het eenrichtingsverkeer in de Travertijnstraat en Vuursteenstraat op te heffen. Daarnaast besluiten wij de gele doorgetrokken streep in de Vuursteenstraat, ter hoogte van het kruispunt de Vuursteenstraat – Zandsteenlaan, te verwijderen. De politie heeft destijds negatief geadviseerd op het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep.

Ten behoeve van de uitvoering van dit besluit gaan wij de borden C2 en C4 inclusief de onderborden OB54 verwijderen uit de Travertijnstraat. De borden C2 en C3 inclusief de onderborden OB54 in de Vuursteenstraat worden verwijderd. Ook wordt de gele doorgetrokken streep in de Vuursteenstraat, ter hoogte van het kruispunt de Vuursteenstraat – Zandsteenlaan, verwijderd.

In de bijlage zijn de maatregelen weergegeven.

 

Het besluit dient de volgende doelen uit artikel 2 van de wegenverkeerswet 1994:

 • -

  Artikel 2, eerste lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer’ en;

 • -

  Artikel 2, tweede lid, sub a van de Wegenverkeerswet 1994: ‘het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer’.

   

Besluit

Het college besluit het eenrichtingsverkeer in de Travertijnstraat en de Vuursteenstraat op te heffen en het stopverbod in de Vuursteenstraat, ter hoogte van kruispunt Vuursteenstraat-Zandsteenlaan, op te heffen. Daartoe worden het aanwezige C2 bord en de C4 borden uit bijlage 1 van het RVV 1990  inclusief de onderborden OB54 in de Travertijnstraat verwijderd. Ook worden het aanwezige C2 bord en de aanwezige C3 borden uit bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief de onderborden OB54 in de Vuursteenstraat verwijderd.

De gele doorgetrokken streep aan de Vuursteenstraat, ter hoogte van het kruispunt Vuursteenstraat-Zandsteenlaan, wordt ook verwijderd.

 

Intrekking

Voor voornoemde verkeersmaatregelen zijn verkeersbesluiten genomen in 2010 en 2013. Het besluit tot verwijdering is daarmee tevens een besluit tot intrekking van deze besluiten.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken-en-beroep-indienen. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 

 • -

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • -

  het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • -

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • -

  uw handtekening. 

  Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.        

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,

 

     

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp