Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2016, 59930Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplannen ‘Sluiskade/Werfkade’, ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ en ‘Geluidszone industrieterreinen Foxhol/Hoogezand’

Logo Hoogezand-Sappemeer

Het college van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat vanaf donderdag 10 november tot en met woensdag 21 december 2016 de volgende ontwerpbestemmingsplannen ter inzage liggen:

  • Sluiskade/Werfkade

  • Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol

  • Geluidszone industrieterreinen Foxhol/Hoogezand

De inhoud van de bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan ‘Sluiskade/Werfkade’ omvat de gronden en bebouwing langs de Werfkade en een deel van de Sluiskade, alsmede de achterliggende bedrijfsbebouwing tussen Werfkade en Industrieweg en tussen de Sluiskade en Abramskade/Hora Siccamastraat. Voor een deel van het plangebied geldt momenteel geen bestemmingsplan. De gronden en bebouwing langs de Werfkade en Sluiskade hebben de bestemming Wonen, Kantoor en Gemengd. De achterliggende bedrijfsbebouwing heeft de bestemming Bedrijventerrein – industrie.

Het bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ omvat de gronden en bebouwing langs de Klaas Nieboerweg, op het W.A. Scholtenterrein aan de westzijde van Foxhol, het bedrijventerrein dat is gelegen op het schiereiland tussen het Winschoterdiep en het Oude Winschoterdiep ten noorden van Foxhol en ten westen van de Woldweg en het zogenaamde ‘Fikkers-terrein’ gelegen ten noordoosten van Foxhol. Voor een deel van het plangebied geldt momenteel geen bestemmingsplan. De (‘burger’)woningen in het plangebied hebben de bestemming Wonen. De bedrijfsterrein zijn deels bestemd voor Bedrijf en deels voor Bedrijfsterrein-industrie.

Het bestemmingsplan ‘Geluidszone industrieterreinen Foxhol/Hoogezand’bevat een regeling voor de geluidszone rond de in Foxhol/Hoogezand gelegen (gezoneerde) industrieterreinen. Het bestemmingsplan geeft een aanvullende regeling op de bestemmingsplannen Buitengebied, Woongebieden en Stadscentrum, en de beheersverordening Reparatie waterstaat-waterkering Buitengebied. Het bestemmingsplan heeft alleen betrekking op de aanduiding ‘Geluidszone – Industrie’.

Terinzagelegging

De ontwerpplannen zijn gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Klik voor het bestemmingsplan ‘Sluiskade/Werfkade’ op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0018.BP114SluisWerf-21on

Klik voor het bestemmingsplan ‘Klaas Nieboerweg, bedrijventerreinen Foxhol’ op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0018.BP113Knieboerweg-21on

Klik voor het bestemmingsplan ‘Geluidszone industrieterreinen Foxhol/Hoogezand’ op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0018.BP119Facet-21on

Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook op adres zoeken.

Tevens ligt een papieren versie van de ontwerp-bestemmingsplannen gedurende de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis en in de bibliotheek, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak met de Frontoffice of met Fedde Wiersma via telefoonnummer (0598) 373737.

Ziens wijze

U kunt tijdens de periode van terinzagelegging op verschillende manieren een reactie geven op het plan door middel van een zienswijze. Voor een schriftelijke zienswijze stuurt u een brief aan de gemeente t.a.v. de Gemeenteraad, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. U dient in uw brief duidelijk aan te geven op welk bestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft.

Wanneer u mondelinge zienswijze wilt indienen dan kunt u hiervoor een afspraak maken met Fedde Wiersma via telefoonnummer (0598) 373737. Gelet op de termijn van terinzagelegging is het verstandig om voor 1 december een afspraak te maken.

Vervolg

Het college doet de gemeenteraad een voorstel voor vaststelling van de bestemmingsplannen. In dit stuk wordt ingegaan op eventueel ingediende zienswijzen.

Hoogezand, 9 november 2016